ODA ÜYELERİMİZİN AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

06/01/2018

Sayın Üyemiz; 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18.05.2018 tarihinde 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Üyelerimizin Odamıza olan aidat borçları da kanun kapsamına alınmış olup, bu çerçevede;

Kanunun 10 ncu maddesinin 9 uncu fıkrası uyarınca;

* Yapılandırma imkanı 31.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki aidat alacaklarının tahsili için uygulanacaktır.

 

* Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar bir dilekçe ile Odamıza başvuru yapması gerekmektedir.

 

* Yapılandırmaya konu olacak aidat borcu asılları, başvuru dilekçesinde belirtilmek kaydıyla, peşin veya 6 eşit taksit olarak ödenebilecektir. 6 aylık taksit yapılması durumunda; aşağıda belirtilen tarihlerde tahsil edilecektir.

 

Birinci taksitin son ödeme günü : 31 Temmuz 2018 
İkinci taksitin son ödeme günü : 31 Ağustos 2018 
Üçüncü taksitin son ödeme günü : 30 Eylül 2018
Dördüncü taksitin son ödeme günü : 31 Ekim 2018
Beşinci taksitin son ödeme günü : 30 Kasım 2018 
Altıncı taksitin son ödeme günü   :31 Aralık 2018 

 

* Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.

 

* Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olması şarttır. Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil icra takibi başlatılmış alacaklar için üyemizin yapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu takdirde, üyelerimizin mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini, ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilecektir.

 

* Ödemelerinizi Oda veznemize yada www.yalvactso.org.tr web sayfamız da bulunan https://uye.tobb.org.tr/organizasyon/  hızlı aidat ödeme linkinden yapabilirsiniz.

 

Üyelerimize önemle duyurulur. 

Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanlığı