Ticaret Sicil Dokümanları İçin Tıklayınız


A.KURULUŞ:


Tüm kuruluş işlemlerinde kayıt için öncelikle MERSİS’ e ( Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ) giriş yapılması gerekmekte olup, Ticaret Sicil Müdürlüğünden kontrol onayı alındıktan sonra tescil aşamasına geçilmektedir.

 

İstenilen evraklar:

1.Yeni Kayıt Talep Formu(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 24.maddesine göre düzenlenmiştaahhütname(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

3. Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış “Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu”       (3 adet),

4. Noter onaylıanasözleşme, ( 2 Asıl, 3 Fotokopi )  Anasözleşme noterlerce Mersis üzerinden alınan talep numarasına göre düzenlenmektedir.

5.Ortakların ve müdürlerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Yalvaç İlçesi dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),

c) Fotoğraf ( 2 adet ),

6. Şirket Müdürünün noter onaylı tescil talepnamesi (Şirket unvanı altında imza beyannamesi-                                      1 adet asıl 1 adet fotokopi),

7. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

a) Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl - 1 fotokopi),

Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

b) Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu /müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),

c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

ç) Yalvaç İlçesi dışında ikamet eden tüzel kişiliğin temsilcisinin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl),

d) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (2 adet),

8. Gazete ilan ücretinin dekont aslı ile sermayeninonbindedördününRekabet Kurumunun T.Halk Bankası A.Ş.Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 nolu hesabına yatırıldığını gösteren banka dekont aslı.

9. Şirket kuruluş sermayesinin %25’ inin banka bloke dekontu ve banka üst yazısı (Asıl )

10. Kira Mukavelesi veya Tapu Fotokopisi

11. İşe giriş bildirgesi

12. Kurucular Beyanı ( 3 Asıl )B.ŞUBE AÇILIŞI :Başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğüne kayıtlı şirketin Yalvaç Şubesinin açılışı :


1.ŞubeKuruluşları İçin Mükellef Yeni Kayıt Talep Formu (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 24.maddesine göre düzenlenmiştaahhütname(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

3. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, kuruluşundan itibaren şube açılışına kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre),

4. Şube açılışı için merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınmış Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 120.maddesine göre düzenlenmiş belge aslı,

6. Şube açılışına ilişkin noter onaylıgenel kurul kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

Bu kararda; şube unvanı, sermayesi, yetkilileri (Uyruğu, T.C. Kimlik no, ikamet adresleri yazılı olarak), temsil şekli, adresi ve faaliyet konusu açıkça belirtilmelidir.

7. Şube yetkililerinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Yalvaç İlçesi dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl),

c) Fotoğrafı (2 adet),

8. Şube yetkililerininşube unvanı altındanoter onaylı tescil talepnamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl-1 fotokopi).

9. Kira Mukavelesi veya Tapu FotokopisiMerkezi Yalvaç’da olan şirketin şube açılışı:


1.Dilekçe(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 24.maddesine göre düzenlenmiştaahhütname(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

3. Şube açılışına ilişkin noter onaylıgenel kurul kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

Bu kararda; şube unvanı, sermayesi, yetkilileri (Uyruğu, T.C. Kimlik no, ikamet adresleri yazılı olarak), temsil şekli, adresi ve faaliyet konusu açıkça belirtilmelidir.

4. Şube yetkililerinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Yalvaç ilçesi dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl),

c) Fotoğraf (2 adet),

5. Şube yetkililerininşube unvanı altındanoter onaylı tescil talepnamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl-1 fotokopi).

6. Kira Mukavelesi veya Tapu Fotokopisi


C.MERKEZ NAKLİ :


1.Dilekçe(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 24.maddesine göre düzenlenmiştaahhütname(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

3. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı, kuruluşundan itibaren merkez nakline kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre),

4. Merkez nakli için Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 111.maddesine göre düzenlenmiş eski Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış belge aslı,

6. Merkez nakline ilişkin noter onaylıgenel kurul kararı(1 asıl - 1 fotokopi),

7. Merkez nakline ilişkintadil metni(3 asıl ),

8. Bütün ortakların ve müdürlerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Yalvaç İlçesi dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl),

c) Fotoğraf (2 adet),

9. Firma yetkililerinin noter onaylı tescil talepnamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl-1 fotokopi).

10. Kira Mukavelesi veya Tapu Fotokopisi

11. Noter tasdikli yetkili atama kararı (1 Asıl 3 Fotokopi )


Ç.ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :


1.Dilekçe(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Değişikliğe ilişkin noter onaylıgenel kurul kararı(1 asıl - 1 fotokopi),

3. Değişikliğe ilişkintadil metni(3 asıl),


D.SERMAYE ARTTIRIMI :


1.Dilekçe(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Sermaye artırımına ilişkin noter onaylıgenel kurul kararı( 1 asıl - 3 fotokopi),

3. Sermaye artırımına ilişkintadil metni(3 asıl),

4. Eski sermayenin ödendiğine dairYMM veya SMMM raporuve faaliyet belgesi aslı,

5. Şirket sermayesi ayni sermaye konularak arttırılıyor ise; mahkeme kararı ve bilirkişi raporu,

6. Sermayenin arttırılan kısmınınonbindedördününRekabet Kurumunun T.Halk Bankası A.Ş.Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 nolu hesabına yatırıldığını gösteren kaşeli ve imzalı banka dekontu.

7. Artan sermayenin nakit kısmının %25 inin bankaya bloke dekontu ve banka üst yazısı asıllarıE.HİSSE DEVRİ :


1.Dilekçe(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Hisse devrine ilişkin noter onaylıgenel kurul kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

3. Noterden düzenlenmiş hisse devir sözleşmesi (1 asıl - 1 fotokopi),

4. Pay defterinin işlenmiş sayfalarının noter tasdikli suretleri ( 1 Asıl 1 Fotokopi )

5. Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Yalvaç ilçesi dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl),

c) Fotoğraf (2 adet),

6. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

a) Tüzel kişiliğin genel kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl - 1 fotokopi),

Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

b) Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu /müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),

c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

ç) Yalvaç İlçesi dışında ikamet eden tüzel kişiliğin temsilcisinin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl),

d) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (2 adet).

7. Hisse devir neticesinde şirket tek ortağa düşüyorsa hisseleri devralan kişinin şirket mevcut müdürüne bildirim yazısı )

 


F.ADRES DEĞİŞİKLİĞİ :1.Dilekçe(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Kira Mukavelesi veya tapu senedi (2 Adet Fotokopi)

3. Adres değişikliğine ilişkin ilgili noter onaylıgenel kurul kararı(1 asıl - 3 fotokopi).

G.MÜDÜR ATAMASI :


1.Dilekçe(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Müdür atamasına ilişkin noter onaylıgenel kurul kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

Müdürlerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Yalvaç İlçesi dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl),

c) Fotoğrafı (2 adet),

ç) Noter onaylı imza beyannamesi (Islak imzalı - 1 asıl – 1 fotokopi).

H.SİGORTA ACENTELİĞİ :


1.Dilekçe(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Acentelik sözleşmesi (1 asıl - 2 fotokopi),

3. Noter onaylı acentelik vekaletnamesi (1 asıl - 4 fotokopi),

4. Sigorta acenteliğinin alındığına ilişkin noter onaylıgenel kurul kararı(1 asıl - 3 fotokopi),Acenteliğin feshi için; Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) ve noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (2 asıl - 2 fotokopi) vegenel kurul kararı ( 1 Asıl 3 Fotokopi ) aranır.

 


I.ORTAĞIN SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ :1.Dilekçe(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Soyadı değişikliğine ilişkin noter onaylıgenel kurul kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

3. Adı veya soyadı değişikliğini gösterir mahkeme kararı aslı veya mahkeme ya da noter onaylı örneği (1 asıl, 1 fotokopi),

4. Adı/Soyadı değişen kişi şirket müdürü ise ve imzası değişiyorsa noter onaylı imza beyannamesi (Islak imzalı – 1 adet asıl),

5. Yeni çıkarılan T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet), soyadı değişikliği evlenmeden dolayı ise; evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 asıl - 1 fotokopi) ve Yalvaç İlçesi dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl).

İ.ORTAĞIN VEFATI :1.Dilekçe(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Veraset ilamının aslı veya mahkeme onaylı yada noter onaylı örneği (1 asıl, 1 fotokopi),

3. Ortağın vefatına ilişkin noter onaylıgenel kurul kararı(2 asıl - 2 fotokopi),

4. Yeni ortakların;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Yalvaç İlçesi dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl),

5. Mirasçılardan reşit olmayan kişi olup da anne ve babasıyla yada anne veya babadan herhangi biri ile ortak oluyor ise; mahkemeden alınan kayyım kararı aslı veya mahkemeden yada noter onaylı örneği (1 asıl - 1 fotokopi), kayyım olarak atanan kişinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet), Yalvaç İlçesi dışında ikamet eden kayyımın muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl), Fotoğrafı (2 adet).

 

K.ŞUBE KAPANIŞI :1.Dilekçe(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Şube kapanışına ilişkin noter onaylıgenel kurul kararı(1 asıl - 3 fotokopi),


L.TASFİYEYE GİRİŞ :1.Dilekçe(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Tasfiyeye geçiş ve sebebine ilişkin noter onaylıgenel kurul kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

3. Yetkililer tarafından imzalı tasfiye başlangıç bilançosu ( 1 asıl - 1 fotokopi),

4. Tasfiye memurlarının;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Yalvaç İlçesi dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl),


c) Noter onaylı tasfiye unvanı altında imza beyannamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl 1 Fotokopi)


M.TASFİYE SONU :


1.Dilekçe(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Tasfiye sonuna ilişkin noter onaylıgenel kurul kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

3. Yetkililer tarafından imzalı tasfiye sonu sıfır bilanço (3 asıl),

4. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

N. TASFİYEDEN VAZGEÇME :1.Dilekçe(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün71.maddesinegöre ortaklık listesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

3. Mahkeme kararı aslı veya mahkeme yada noter onaylı örneği ve bilirkişi raporu (1 asıl - 1 fotokopi),

4. Tasfiyeden vazgeçme, müdür atama, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylıgenel kurul kararı(2 asıl - 2 fotokopi),

5. Müdürlerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Yalvaç İlçesi dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl),

c) Noter onaylı imza beyannamesi (Islak imzalı - 2 adet asıl).