T.C.
YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

1

 

GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL- ODA YENİ KAYIT

1-    Dilekçe

2-    Hakiki Kayıt Şahıs Beyannamesi

3-    T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-    Noter Tasdikli İmza Beyannamesi (2 Adet)

5-    Yabancı Uyruklu Kişiler İçin Noter Tasdikli Pasaport ve Tercümesi (2 Adet)

6-    Fotoğraf (2 Adet)

7-    Ticaret Sicil Tüzüğü’nün 29. Maddesine Göre Düzenlenen Taahhütname

8-    Sabıka Kaydı

25 Dakika

2

GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ

TİCARET SİCİL – ODA YENİ KAYIT

  1-  Dilekçe

  2-  Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi

  3-  Merkez Sicil Dosyasının Ticaret Sicili Müdürlüğünden onaylı fotokopisi(1 asıl;1 fotokopi)

  4-  Merkez nakli için Ticaret Sicili Yönetmeliğine göre düzenlenmiş Eski Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış onaylı tescil belgesi

       Geçerlilik Süresi İlgili Merkez Ticaret Sicil Memurluğunca Düzenlendiği Tarihten İtibaren 1(Bir) Aydır.

  5- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  6- Noter Tasdikli İmza Beyanı (2 Adet),

  7- Fotoğrafı (2 Adet)

  8- Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Varsa Oturma Ve Çalışma İzni (2

      Adet)

  9- Ticaret Sicil Tüzüğü'nün 29. maddesine göre düzenlenen taahhütname

25 Dakika

 

3

GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

  1- Dilekçe

  2- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

15 Dakika

4

GERÇEK KİŞİ SİGORTA

ACENTELİK İŞLEMLERİ

  1- Dilekçe

  2- Sigorta Acentesi Tescilinde Acentelik Sözleşmesi (2 Adet) ve Vekâletname(3 Adet), Muvaffakatname,

  3- Sigorta Acenteliğinin İptali Tescilinde Fesihname (3 Adet),

  4- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

15 Dakika

5

GERÇEK KİŞİ DİĞER

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

  1- Dilekçe

  2- Soyadı Değişikliğinde Mahkeme Kararı Veya T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

15 Dakika

6

GERÇEK KİŞİ TİCARETİ

TERKİN İŞLEMLERİ

 1- Ticaret Siciline Yazılmış Dilekçe (Mal Beyanını Belirtir)

 2- Oda Siciline Yazılmış Dilekçe(Mal Beyanını Belirtir)

 3- Vergi Kaydının Kapatıldığına İlişkin Belge,(Vergi Dairesinden Onaylı)

 4- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

15 Dakika

7

VEFAAT EDEN GERÇEK

KİŞİ TİCARETİ TERKİN

İŞLEMLERİ

 1- Ticaret Siciline Yazılmış Dilekçe (Mal Beyanını Belirtir)

 2- Oda Siciline Yazılmış Dilekçe, (Mal Beyanını Belirtir)

 3- Veraset İlamının Aslı Veya Mahkeme Onaylı Örneği,

 4- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

15 Dakika

TÜZEL KİŞİ İŞLEMLERİ

8

ANONİM VE LİMİTED

ŞİRKET KURULUŞ

TİCARET SİCİL-ODA YENİ

KAYIT

 1- Şirket Kuruluş Dilekçesi

 2- Bildirim Formu

 3- Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi

 4- Ana Sözleşme (3 Adet)

 5- Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin / Limited Şirketlerde Müdürlerin;

·         Noter Tasdikli İmza Beyanı (2 Adet)

·         T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 6- Şirket Ortaklarının;

·         T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·         Fotoğraf (2 Adet)

 7- Rekabet Kurumu Payı Ödeme Dekontu (2 adet ) (Şirket Sermayesinin On Binde Dördü T.C. Halk Bankası  

     Rekabet Kurumu Hesabına Yatırılır

 8- Nakdi sermayenin 1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendiğine dair banka mektubu

 9-Ticaret Sicil Tüzüğü'nün 29. maddesine göre düzenlenen taahhütname

 10- Ticaret Sicili Harcı Makbuzu

35 Dakika

 

 

 NOTLAR:

·         Şirket Ortakları Arasında Tüzel Kişi Varsa;

            - Yeni Kurulan Şirkete İştirak İle İlgili Yetkili Organ Kararı (2 Adet)

            - Kurulan Şirket Nezdinde Şirkete Temsilci Olarak Atanan Kişinin T.C.Kimlik 

              Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Noter Tasdikli İmza Beyanı (2 Adet), Fotoğrafı (2 Adet)

·         Özel Mevzuatı Gereği Ödenmiş Sermaye İle Kurulması Gereken Anonim Şirketler İle Ana Sözleşmede Kuruluş Sırasında Ödenmesi Öngörülen Şirketlerde Ödenen Sermayeye İlişkin Banka Dekontu,

·         Kurulacak Olan Anonim Şirkete Sermaye Olarak Her Türlü Hak Menkul Ve Gayrimenkul Malların Konulması Halinde Bunların Değerlerinin Tespitine İlişkin Bilirkişi Raporu Ve Mahkeme Bilirkişi Atama Kararı (2 Adet)

·         Kurulacak Olan Limited Şirkete Sermaye Olarak Her Türlü Hak Menkul Ve Gayrimenkul Malların Konulması Halinde Bunların Değerlerinin Tespitine İlişkin Bilirkişi Raporu Ve Mahkeme Bilirkişi Atama Kararı Veya Yeminli Mali Müşavir Raporu (2 Adet)

·         Ayni Sermaye Gayrimenkul İse Üzerinde Takyidat Olmadığına Dair İlgili Tapu Dairesinden, Nakil Vasıtası İse, Mülkiyeti Muhafaza Kaydının Olmadığına Dair İlgili Trafik Müdürlüğünden Alınacak Yazı (2 Adet)

·         Şirketin Kurucuları Arasında Belediyeler Ve Diğer Mahalli İdareler İle Bunların Kurdukları Birliklerin Bulunması Halinde Bu Kuruluşların İştiraklerine İzin Veren Bakanlar Kurulu Kararının Bir Örneği (2 Adet)

·         3568 Sayılı Yasaya Göre Ruhsat Almış Meslek Mensuplarının Düzenleyeceği Raporların Ekinde Oda Faaliyet Belgesi

·         İç Ticaret 2007/1 Sayılı Tebliğ İle Belirlenen Şirketler İçin Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının İzin Yazısı

·         Ortaklar Arasında Yabancı Ortak Var İse;

            - Yabancı Ortağın Noter Tasdikli Pasaport Sureti Ve Tercümesi (3 Adet),

            - Yurtdışında İkamet Eden Türk Vatandaşlarının Şirkete Ortak Olması Halinde Çalışma Veya İkamet İzin

              Belgesi (3 Adet)

            - Varsa Yabancı Ortağın Türkiye’de Oturma Veya Çalışma İzin Belgesi(3 Adet)

            - Yabancı Ortak Tüzel Kişilik İse İlgili Türk Konsolosluğunca Veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki

              Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi Kapsamında Tasdik Edilmiş (Apostil Şerhini içeren) Faaliyet Belgesi  

            Aslı, Yabancı Tüzel Kişiliğin Yetkilisini Gösteren Belge Ve Noter Onaylı Tercümesi (2 Adet)  

·         Ortaklar Arasında Rüştünü İspat Etmemiş Ortak Var İse;

            - Kanuni Temsilcisinin İzni Ve İmza Beyanı (2 Adet)

·         Rüştünü İspat Etmemiş Küçüğün Anne-Baba Veya Bunlardan Birisi İle Ortak Olması Halinde;

           - Mahkemeden Kayyum Kararı (2 Adet)

      - Kayyum Tayin Edilen Kişinin İmza Beyanı (2 Adet)

 

9

 

 

 

 

KOOPERATİF TİCARET

SİCİL-ODA YENİ KAYIT

 1- Dilekçe

 2- Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

 3- Ana sözleşme (2 Adet)

 4- Sanayi Ve Ticaret İl Müdürlüğü/Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığının İzin Yazısı,

 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin imza Beyanı (2 Adet)

 6- Kooperatif Kurucu Üyelerinin;

·         T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·         Fotoğraf (2 Adet)

 7- Ticaret Sicil Tüzüğü'nün 29. maddesine göre düzenlenen taahhütname

 8- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

 

 

 

35 Dakika

10

VAKIFLAR TARAFINDAN

KURULACAK

İŞLETMELERİN TESCİLİ

1- Vakıf senedinin aslı veya noter onaylı örneği (1 asıl - 1 fotokopi),

2- Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge ( 1 adet asıl),

3- Ticari işletme kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyorsa, izni gösteren yazı

asıl – 1 fotokopi)

4-Ticari işletmenin kurulmasına ilişkin kararın noter onaylı örneği (1 adet asıl-2 adet fotokopi)

5-Ticari İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyid eden noter onaylı genel kurul veya mütevelli heyeti kararı (1 asıl- 1 fotokopi),

6-Ticari İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi  (2 adet asıl),

7-Ticari işletmeyi temsile yetkili kişilerin fotoğrafları (2 şer adet)

8-Odaya kayıt için; Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi ile işletmeyi temsile yetkili kişilerin sabıka kayıtları (1 adet asıl)

9-Dilekçe

10-Taahhütname

35 Dakika

11

DERNEKLER TARAFINDAN

KURULACAK

İŞLETMELERİN TESCİLİ

1-    Dernek tüzüğünün aslı veya noter onaylı örneği (1 asıl-1 fotokopi),

2-   Derneğin faaliyet Belgesi (1 adet asıl- Valilik veya Kaymakamlıktan, Dernekler Masasından alınacak)

3-    Ticari işletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

4-   Ticari işletme kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyorsa, izni gösteren yazı

5-    İşletmenin açılışına dair kararı alan organın; görev süresinin dolmadığını teyit eden; en son seçim veya atamayla ilgili noter onaylı genel kurul kararı (1 asıl - 1 fotokopi),

6-   İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış imza beyannameleri (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

7-    Yetkililerin fotoğrafları (2 adet)

8-    Odaya kayıt için; Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi ile işletmeyi temsile yetkili kişilerin  sabıka kayıtları (1 adet asıl)

9-    Dilekçe

10- Taahhütname

35 Dakika

12

YABANCI ŞİRKET ŞUBESİ

TİCARET SİCİL-ODA

KAYIT İŞLEMİ

 1- Dilekçe

 2- Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

 3- Tercüme edilmiş ana sözleşme sureti (noterden onaylı) (2 adet)

 4- Şirketin kayıtlı olduğu ülkenin yetkili merciinden alınan tercüme edilmiş şirket tasdiknamesi

30 Dakika

13

TÜZEL KİŞİ MERKEZ

NAKLİ TİCARET SİCİL-ODA

KAYIT İŞLEMİ

 1- Dilekçe

 2- Tüzel Kişi Kayıt Beyannamesi

 3- Merkez Ana Sözleşmesi, Kuruluş Gazetesi Ve Daha Sonra Meydana Gelen Değişiklikler İle İlgili Evraklar Ve

    Gazeteler (2’şer Adet) (Merkez Ticaret Sicili Memurluğundan Tasdikli),

 4- Merkez Ticaret Sicili Memurluğundan Alınacak Ticaret Sicili Tüzüğünün 47.Maddesine Göre Belge (Belgenin

    Geçerlilik Süresi İlgili Ticaret Sicil Memurluğuca Düzenlendiği Tarihten İtibaren Bir Aydır)

 5- Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının İzin Yazısı (İç Ticaret 2007/1 Sayılı Tebliğle Belirlenen Şirketler İçin),

 6- Merkez Nakli İle İlgili Tadil Tasarısı (3 Adet)

 7- Tadil Tasarısına İlişkin Noter Tasdikli Karar Sureti ,(2 Adet)

 8- Merkez Nakli İle İlgili Genel Kurul Evrakları, (Asıl Veya Noter Tasdikli) (2’şer Adet) (A.Ş.Ve Koop. İçin)

 9- Genel Kurul İle İlgili Komiser Atama Yazısı (A.Ş.Ve Koop. İçin)

10- Yetkililerin,

·      İmza Beyanı (2 Adet)

·      T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·      Fotoğraf (2 Adet)

11- Yetkili Dışındaki Ortakların,

·      T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·      Fotoğraf (2 Adet),

·      Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Varsa Oturma Ve Çalışma İzni (2 Adet)

12- Taahhütname

13- Ticaret Sicili Harcı Dekontu

 

 

 

 

35 Dakika

14

ŞUBE TİCARET SİCİL-ODA

KAYIT İŞLEMİ

 1- Dilekçe

 2- Tüzel Kişi Kayıt Beyannamesi

 3- Merkez Ana Sözleşmesi, Kuruluş Gazetesi Ve Daha Sonra Meydana Gelen Değişiklikler İle İlgili Evraklar Ve

    Gazeteler (2’şer Adet) (Merkez Ticaret Sicili  Memurluğundan Tasdikli)

 4- Merkez Ticaret Sicili Memurluğu’ndan Alınacak Ticaret Sicili Tüzüğünün 55. Maddesine Göre Belge, (Belgenin

    Geçerlilik Süresi İlgili Merkez Ticaret Sicil Memurluğunca Düzenlendiği Tarihten İtibaren 1(Bir) Aydır.

 5- Şube Açılışı ile İlgili Noter Tasdikli Karar Sureti (Gerçek Kişi Hariç),(2 adet)

 6- Şube Müdürünün;

·      T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·      Noter Tasdikli İmza Beyanı (2 Adet),

·      Fotoğrafı (2 Adet)

·      Şube Müdürü Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Varsa Oturma Ve Çalışma İzni (2 Adet)

 7- Ticaret Sicil Tüzüğü'nün 29. maddesine göre düzenlenen taahhütname

 8- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

 

30 Dakika

15

TÜZEL KİŞİ ANA

SÖZLEŞME

DEĞİŞİKLİK

İŞLEMLERİ

 1- Dilekçe

 2- Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi(Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse)

 3- Tadil Tasarısı (3 Adet)

 4- Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının İzin Yazısı (İç Ticaret 2007/1 Sayılı Tebliği İle Belirlenen Şirketler İçin)

 5- A.Ş. Ve Kooperatiflerde Genel Kurul Evrakları (Asıl Veya Noter Tasdikli) (2 Adet)

 6- Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısının Aslı (A.Ş. Ve Koop.)

 7- Noter Tasdikli Karar Sureti (2adet)

 8- Ticaret Sicil Harcı Makbuzu

20 Dakika

16

TÜZEL KİŞİ SERMAYE

ARTIRIMI DEĞİŞİKLİK

İŞLEMLERİ

 1- Dilekçe

 2- Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi(Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse)

 3- Tadil Tasarısı (3 Adet)

 4- Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının İzin Yazısı (İç Ticaret 2007/1 Sayılı Tebliği İle Belirlenen Şirketler İçin)

 5- A.Ş. Ve Kooperatiflerde Genel Kurul Evrakları (Asıl Veya Noter Tasdikli) (2 Adet)

 6- Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısının Aslı (A.Ş. Ve Koop.)

 7- Noter Tasdikli Karar Sureti (2adet)

 8- 3568 Sayılı Yasaya Göre Ruhsat Almış Meslek Mensuplarının Düzenleyeceği Raporların Ekinde Oda Faaliyet

     Belgesi

9-    Arttırılan Kısmın On binde Dördünün (%004) T.C.Halk Bankası Rekabet Kurumu Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont,

10-Anonim Şirketlerdeki Sermaye Artışında Artırıma İştirak Eden Pay Sahiplerinin Listesi(2adet)

11-Eski Sermayenin Ödendiğine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Veya Serbest  Muhasebeci Mali Müşavir Raporu(2 Adet)

12- Sermayenin Artışı Sırasında Arttırılan Kısmın Ödenmesi Halinde Ödemenin Yapıldığına İlişkin Banka Dekontu,

13- Ticaret Sicili Harcı Makbuzu

14- Nakdi sermayenin 1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendiğine dair banka mektubu

 

20 Dakika

 

 

NOT:

·      Limited Şirket Sermaye Artışı Ayni Sermaye Veya Firma Devri Yoluyla Yapılıyorsa, Bunların Tespitine Dair Bilirkişi Raporu Ve Mahkeme Bilirkişi Atama Kararı Veya Yeminli Mali Müşavir Raporu (2 Adet)

·      Anonim Şirket Sermaye Artışı Ayni Sermaye Veya Firma Devri Yoluyla Yapılıyorsa, Bunların Tespitine Dair Bilirkişi Raporu Ve Mahkeme Bilirkişi Atama Kararı (2 Adet)

·      Sermaye Artırımının Ortakların Şirketten Alacaklarının İlavesi Yoluyla Yapılması Halinde Bunların Tespitine Dair Bilirkişi Raporu Ve Mahkeme Bilirkişi Atama Kararı Veya Yeminli Mali Müşavir Raporu Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu(2 Adet)

·      Ayni sermaye Olarak Gayrimenkul Ve Nakil Vasıtası Konulduğu Takdirde Gayrimenkul Üzerinde Herhangi Bir Takyidatın, Nakil Vasıtalarının Üzerinde Mülkiyeti Muhafaza Kaydının Bulunmadığına Dair Belgeler (2 Adet)

·      Sermaye Artırımı Hisse Senetlerinin Konulması Veya Değer Artışı Fonu, İştiraklerden Gelen Değer Artış Fonu, Maliyet Artış Fonu, İştirak Hisseleri Ve Gayrimenkul Satış Karının İlavesi Yoluyla Yapılması Halinde Bunların Tespitine Dair Yeminli Mali Müşavir Raporu,(2 Adet)

·      Sermaye Artırımının Fevkalade İhtiyatlar Veya Dağıtılmayan Karların İlavesi Veya Enflasyon Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının İlavesi Yoluyla Yapılması Halinde Bunların Tespitine İlişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Veya Yeminli Mali Müşavir Raporu (2 Adet)

 

17

TÜZEL KİŞİ SERMAYE

AZALTIMI DEĞİŞİKLİK

İŞLEMLERİ

 1- Dilekçe

 2- Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi(Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse)

 3- Tadil Tasarısı (3 Adet)

 4- Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının İzin Yazısı (İç Ticaret 2007/1 Sayılı Tebliği İle Belirlenen Şirketler İçin)

 5- A.Ş. Ve Kooperatiflerde Genel Kurul Evrakları (Asıl Veya Noter Tasdikli) (2 Adet)

 6- Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısının Aslı (A.Ş. Ve Koop.)

 7- Noter Tasdikli Karar Sureti (2adet)

 8- Şirket Alacaklarının Haklarını Tamamen Karşılayacak Miktarda Aktiflerin Mevcut Olduğunun Tespitine Ait Üç

    Bilirkişi Tarafından Düzenlenmiş Bilirkişi Raporu VeMahkeme Bilirkişi Atama Kararı,(2 Adet)

 9- Alacaklılara Çağrı İle İlgili Davet İlanlarının Yayınlandığı T.T.S.G.(3 İlan)

10-Alacaklı Listesi(Müdürler Tarafından İmzalı, Alacaklı Adı Soyadı, Ticari Unvanı,Alacak Miktarı Belirten)

11- Vadeli Alacaklılara Ait İmzası Noterce Onaylı Muvafakatname

12- Borçların Ödenmesi Halinde Ödendi Makbuzları(Borçların Ödendiğini Gösteren)

13- Ticaret Sicili Harcı Makbuzu

30 Dakika

18

KOOPERATİF VE ANONİM ŞİRKET İÇİN GENEL KURUL TESCİL

İŞLEMİ

01- Dilekçe

02- Genel Kurul Evrakları (Asıl Veya Noter Tasdikli),

·      Genel Kurul Gündemi

·      Genel Kurul Toplantı Tutanağı

·      Genel Kurul Hazirun Listesi

3- Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Bakanlık Temsilcisi Atama Yazısının Aslı

 4- Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kararı

 5- Göreve Yeni Seçilen Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin

·      İmza Beyanı

·      T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·      Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Varsa Oturma Ve Çalışma İzni

 6- Ticaret Sicili Harcı Makbuzu

20 Dakika

19

TÜZEL KİŞİ MÜDÜR

TAYİNİ TESCİL İŞLEMİ

 1-Dilekçe

2-Noter Tasdikli Karar Sureti

 3-Yeni Müdürün;

·      İmza Beyanı

·      T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·      Fotoğraf

·      Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Varsa Oturma Ve Çalışma İzni

 4- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

20 Dakika

20

TÜZEL KİŞİ ADRES

DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL

İŞLEMİ

 1- Dilekçe

2-Noter Tasdikli Karar Sureti,(2 Adet)

3- Ticaret Sicil Tüzüğü'nün 29. maddesine göre düzenlenen taahhütname

 4- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

15 Dakika

21

HİSSE DEVRİ TESCİL

İŞLEMİ

 1- Dilekçe

 2- Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi (Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse)

 3- Noter Huzurunda Düzenlenmiş Hisse Devir Sözleşmesi

 4- Noter Tasdikli Karar Sureti

 5- Şirkete Yeni Giren Ortağın

·      T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6- Şirkete Yeni Giren Ortağın Yabancı Uyruklu Olması Halinde Noter Tasdikli Pasaportu Ve Tercümesi, Varsa

    Türkiye’deki Oturma Veya Çalışma İzni,

 7- Hisse Devri Sonucunda Müdür Veya Yönetim Kurulu Tayini Varsa Ayrıca Yetkilinin İmza Beyanı,

 8- Tadil Metni (Kolektif Ve Komandit Şirket),(3 Adet)

 9- Hisseyi Devralan Tüzel Kişi ise;

·      Şirkete İştirak İle İlgili Yetkili Organ Kararı

·      Ortak Olunan Şirket Nezdinde Şirkete Temsilci Olarak Atanan Kişinin T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Noter Tasdikli İmza Beyanı, Fotoğrafı

 10-Hisseyi Devralan Kişi Rüştünü İspat Etmemiş ve Anne-Baba Veya Bunlardan Birisi İle Ortak Olması Halinde;

·      Mahkemeden Kayyum Kararı (3 Adet)

·      Kayyum Tayin Edilen Kişinin İmza Beyanı (3 Adet)

 11-Ticaret Sicili Harç Makbuzu

20 Dakika

22

TÜZEL KİŞİ SİGORTA

ACENTELİĞİ TESCİL

İŞLEMLERİ

 1- Dilekçe

 2- Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi(Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse)

 3- Acentelik Sözleşmesi (2 Adet),

 4- Acentelik Vekâletnamesi (3 Adet),

 5- Önceden Acentelik Sözleşmesi Bulunması Halinde Önceki Ve Sonraki Sigorta Şirketinin Muvaffakatnamesi

 6- Noter Tasdikli Karar Sureti (2 Adet)

 7- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

15 Dakika

23

 

TÜZEL KİŞİ SİGORTA

ACENTELİĞİ FESHİ

TESCİL İŞLEMLERİ

 1- Dilekçe

 2- Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi, (Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse)

 3- Fesihname(3 Adet),

 4- Noter Tasdikli Karar Sureti(2 Adet)

 5- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

 

 

15 Dakika

24

A.Ş. YÖNETİM KURULU

DEĞİŞİKLİK TESCİLİ

 1- Dilekçe

 2- Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kararı

 3- Yeni Yönetim Kurulu Üyesinin;

·      Noter Tasdikli İmza Beyanı,

·      T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·      Fotoğrafı,

·      Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Varsa Oturma Ve Çalışma İzni

04- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

20 Dakika

25

BİRLEŞME TESCİL

İŞLEMLERİ

 1- Dilekçe

 2- Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi(Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse)

 3- Noter Tasdikli Karar Sureti (2 Adet)

 4- Genel Kurul Evrakları (Asıl Veya Noter Tasdikli) (Anonim Şirketler İçin) (2 Adet),

 5- Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısının Aslı,

 6- Sermaye Artışı İle İlgili Tadil Tasarısı (3 Adet),

 7- Devrolan Anonim Şirket için Özvarlık Tespiti İle İlgili Bilirkişi Raporu Ve Mahkeme Bilirkişi Atama Kararı, Devrolan

     Limited Şirket için Bilirkişi Raporu Ve Mahkeme Bilirkişi Atama Kararı Veya Yeminli Mali Müşavir Raporu, (2 Adet)

 8- Birleşme Sözleşmesi (3 Adet),

 9- Bilânço (3 Adet),

10-Borç Beyannamesi (3 Adet) (Hükmi Şahsiyeti Sona Eren Şirket İçin),

11- Müdür Veya Yönetim Kurulu Üyelerinin ;

·         T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·         Noter Tasdikli İmza Beyanı

·         Fotoğrafı

·         Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Varsa Oturma Ve Çalışma İzni (2 Adet)

12- Ticaret Sicil Harç Makbuzu

 

40 Dakika

26

NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ

TESCİL İŞLEMLERİ

 1- Dilekçe

 2 -Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi (Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse)

 3- Ana sözleşme (3 Adet),

 4- Noter Tasdikli Karar Sureti (2 Adet),

 5- Genel Kurul Evrakları (Asıl Veya Noter Tasdikli) (A.Ş.İçin) (2 Adet)

 6- İç Ticaret 2007/1sayılı Tebliğ İle Belirlenen Şirketler İçin Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının İzin Yazısı,

 7- Anonim Şirket Nev’i Değişikliği Yolu İle Kuruluyorsa Nev’i Değiştiren Şirketin Özvarlığının Tespitine İlişkin Bilirkişi

    Raporu Ve Mahkemenin Bilirkişi Atama Kararı, Limited Şirket Nev’i Değişikliği Yolu İle Kuruluyorsa Nev’i

    Değiştiren Şirketin

    Özvarlığının Tespitine İlişkin Bilirkişi Raporu Ve Mahkemenin Bilirkişi Atama Kararı Veya Yeminli Mali Müşavir

    Raporu,

 8- Nev’i Değiştiren Şirketin Kolektif Veya Komandit Olması Halinde Şirket Ortaklarının Vadesi Gelmiş Vergi

     Borçlarının Bulunmadığına Dair İlgili Vergi Dairesinden Alınacak Yazı,

9-    3568 Sayılı Yasaya Göre Ruhsat Almış Meslek Mensuplarının Düzenleyeceği Raporların Ekinde Oda Faaliyet Belgesi,

10- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

35 Dakika

27

TASFİYEYE GEÇİŞ

TESCİL İŞLEMLERİ

 1- Dilekçe

 2- Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi(Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse)

 3- Genel Kurul Evrakları (Asıl Veya Noter Tastikli) (2 Adet) (A.Ş. Ve Koop. İçin)

 4- Noter Tasdikli Karar Sureti ( 2 Adet )

 5- Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısı Aslı, (A.Ş. Ve Koop İçin)

 6- Tasfiye Başlangıç Bilânçosu (3 Adet)

 7- Tasfiye Memuru /Tasfiye Kurulu Üyelerinin;

·      Noter Tasdikli İmza Beyanı

·      T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·      Fotoğrafı

·      Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Varsa Oturma Ve Çalışma İzni

08- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

25 Dakika

26

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

İŞLEMLERİ

 1- Dilekçe

 2- Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi(Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse)

 3- Tasfiyeden Vazgeçen şirket;

      -Limited Şirket ise; Sermayesinin Üçte İkisinin Halen Mevcut Olduğuna İlişkin 

       Bilirkişi Raporu Ve Mahkemenin Bilirkişi Atama Kararı Veya Yeminli Mali Müşavir Raporu,

      -Anonim Şirket İse: Sermayesinin Üçte İkisinin Halen Mevcut Olduğuna İlişkin Bilirkişi Raporu Ve Mahkemenin

      Bilirkişi Atama Kararı,

 4- Noter Tastikli Karar Sureti (2 Adet),

 5- Genel Kurul Evrakları (Asıl Veya Noter Tasdikli) (A.Ş.İçin) (2 Adet)

 6- 3568 Sayılı Yasaya Göre Ruhsat Almış Meslek Mensuplarının Düzenleyeceği Raporların Ekinde Oda Faaliyet

     Belgesi,

 7- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

25 Dakika

29

ŞUBELERDE

ÜNVAN, ADRES,

SERMAYE, MÜDÜR

DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL

İŞLEMLERİ

 1- Dilekçe

 2- Noter Tasdikli Karar Sureti (2 adet)

 3- Yeni Müdür Tayini Var İse Müdürün:

·      İmza Beyanı,

·      T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·      Fotoğrafı,

·      Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi,

·      Varsa Oturma Ve Çalışma İzni,

 4- Ticaret Sicil Tüzüğü'nün 29. maddesine göre düzenlenen taahhütname (Adres Değişikliği)

 5- Ticaret Sicil Harç Makbuzu

20 Dakika

30

LİMİTED ŞİRKET TERKİN

İŞLEMLERİ

 1- Dilekçe

 2- Limited Şirketler Ortaklar Listesi, (Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse)

 3- Noter Tasdikli Ortaklar Kurulu Kararı (2 Adet),

 4- Tasfiye Sonu Bilânçosu (3 Adet),

 5- Şirket Alacaklılarına Yapılan Çağrı İlanlarına İlişkin Gazeteler,

 6- Bildirim İle İlgili Formlar,

 7- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

 

20 Dakika

31

ŞUBE TERKİN İŞLEMLERİ

 1- Dilekçe

 2- Merkez Tarafından Alınmış Şube Kapanışı İle İlgili Noter Tasdikli Karar Sureti(2adet)

 3- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

15 Dakika

32

MERKEZ NAKLİ TERKİN

İŞLEMLERİ

 1- Dilekçe

 2- Merkez Naklinin İlan Edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

3-Yeni Şirket Merkezinin Bulunduğu Yer Ticaret Sicil Memurluğu Yazısı Olması Halinde 01 ve 02. Maddelerde

 Yazanlar Aranmaz

15 Dakika

 

 

33

 

 

KOOPERATİF TERKİN

İŞLEMLERİ

 1- Dilekçe

 2- Genel Kurul Evrakları,(Asıl Veya Noter Tasdikli) (2 Adet),

 3- Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısı Aslı,

 4- Tasfiye Sonu Bilânçosu (3 Adet)

 5- Alacaklılara Yapılan Çağrı İlanlarını İçeren Gazeteler.

 6- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

20 Dakika

 

 

34

KOLLEKTİF ŞİRKET

TERKİN İŞLEMLERİ

 1- Dilekçe

 2- Fesih Sözleşmesi ( 2 Adet),

 3- Tasfiye Sonu Bilânçosu,(3 Adet),

 4- Tasfiye Sonuna İlişkin Noterden Tasdikli Karar Sureti (2 Adet),

 5- Alacaklılara Yapılan Çağrı İlanlarını İçeren Gazeteler.

 6- Ticaret Sicil Harç Makbuzu

 

20 Dakika

 

 

35

 

ADİ KOMANDİT ŞİRKET

TERKİN TESCİL

İŞLEMLERİ

 1- Dilekçe

 2- Fesih Sözleşmesi (2 Adet),

 3- Tasfiye Sonu Bilânçosu (3 Adet),

 4- Tasfiye Sonuna İlişkin Noter Tasdikli Karar Sureti(2 Adet),

 5- Alacaklılara Yapılan Çağrı İlanlarını İçeren Gazeteler.

 6-Ticaret Sicil Harç Makbuzu

 

20 Dakika

36

TİCARİ İŞLETME REHNİ

İŞLEMLERİ

 1- Dilekçe

 2- Noterce Düzenlenmiş Ticari Rehin Sözleşmesi(2 adet)

 3- Rehin Beyannamesi

 4- Rehinli Malların Bulunduğu Yere Ait Kira Sözleşmesi veya Tapu Belgesi(Noter Onaylı)

 5- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

 

20 Dakika

 

37

TİCARİ İŞLETME REHNİ

TERKİN İŞLEMLERİ

 1- Dilekçe

 2- Rehin Alacaklısının Ticari İşletme Rehininin Terkini ve Rehin Şerhinin Kaldırılmasına İlişkin Yazısı

 3- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

 

15 Dakika

 

38

TESCİL ÖNCESİ

ANASÖZLEŞME UNVAN

VE EVRAK KONTROLÜ

01- Hazırlanan Ana Sözleşme Sureti

02- Varsa Diğer Tescile Tabi Evraklar

 

1 Gün İçinde

39

TASDİKLİ DOSYA SURETİ

VERİLMESİ

 1- Talep Dilekçesi

 2- Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi(Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse)

 3- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

1 Gün

40

TİCARET SİCİL

TASDİKNAMESİ

 1- Talep Dilekçesi

 2- Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi (Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse)

 3- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

10 Dakika

 

41

 

YETKİ BELGESİ

 1- Talep Dilekçesi

 2- Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi (Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş ise

 3- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

 

10 Dakika

 

42

 

 

TST. MADDE 47’YE GÖRE

BELGE TALEBİ

 1- Talep Dilekçesi

 2- Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi (Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse)

 3- Merkez Nakli ile İlgili Tadil Tasarısı, Noter Tasdikli Karar Sureti, Anonim Şirket İçin Genel Kurul Evrakları

 4- Ticaret Sicil Harç Makbuzu

 

10 Dakika

 

43

 

TST. MADDE 55’E GÖRE

BELGE TALEBİ

 1- Talep Dilekçesi

 2- Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi (Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse)

 3- Şube Açılışı İle İlgili Noter Tasdikli Karar Sureti

 4- Ticaret Sicili Harç Makbuzu

 

10 Dakika

44

BANKA DEFTER TASDİKİ

 1- Dilekçe

 2- Defterlerin Dökümünün Yapıldığı Beyan

 3- Ticaret Sicil Harç Makbuzu

 4- Damga Pulu Tahsilat Alındısı

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile  başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede

tamamlanmaması  veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 İlk Müracaat Yeri:                                                                                            İkinci Müracaat Yeri:

 İsim                    : Orhan FENERLİ                                                                 İsim                         : Mustafa MIZRAK

 Unvan                            : Ticaret Sicil Müdürü                                                           Unvan                     : Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı

 Adres                 : Turgut Özal Bulvarı Hal Binası Kat:2 Yalvaç/Isparta         Adres                       : Turgut Özal Bulvarı Hal Binası Kat:2 Yalvaç/Isparta

 Telefon              : 0 246 441 33 74                                                                   Telefon                    : 0 246 441 33 74

 Faks                  : 0 246 441 76 22                                                                  Faks                       : 0 246 441 76 22

 e-Posta              : info@yalvactso.org.tr                                                           e-Posta                   : info@yalvactso.org.tr

 

 

ODA SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

ODA SİCİL KAYIT SURETİ

FAALİYET BELGESİ

 1- Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur)

 

10 Dakika

2

MESLEK GRUP

DEĞİŞİKLİK TALEBİ

 1- Dilekçe

Not: Değişiklik Yapılacak Meslek Guruba İlişkin Öncelikle İş Konusunda Değişiklik Tescili gerekmektedir.

7 Gün

3

ÜYE SİCİL LEVHASI

 1- Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur)

10 Dakika

 

4

YENİ ÜYE KİMLİĞİ VE

YILLIK VİZE İŞLEMLERİ

 1- Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur)

 2- 1 Adet Fotoğraf (Yeni Kimlik Talebinde)

 3- Kullanılmakta Olan geçerli Oda Kimliği (Yıllık Vize Bandrolü İşlemleri İçin)

Aynı Gün İçinde

5

ODA ONAYLI GAZETE

SURETİ

 1- Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur)

10 Dakika

6

İMZA ONAYI

 1- Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur)

10 Dakika

7

VİZE REFERANS

BELGESİ

 1- Dilekçe

10 Dakika

8

4734 SAYILI KANUN

UYARINCA DÜZENLENEN

BELGELER

 1- Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur)

10 Dakika

9

DİĞER BELGELER

1- Dilekçe

1 Gün

10

RESMİ YAZIŞMALARIN

CEVAPLANMASI

 1-Müzekkere

  - Resmi Yazılar Öncelik Sırasına Göre Ayrılıp Yazılmaktadır.

7 İş Günü

11

SGK VE (BAĞKUR)

BELGELERİ ONAYI

1- Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur)

10 Dakika

12

YABANCI DİLDE BELGE

DÜZENLENMESİ

1- Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur)

1 Gün

13

ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ

ONAYI

1- 4 Takım Çıraklık Sözleşmesi

10 Dakika

14

ÜYE FİRMALAR

HAKKINDA BİLGİ EDİNME

1- Dilekçe

1 Gün

15

ÜYE LİSTESİ

1- Dilekçe

1 Gün

16

ORTAKLIK DURUM

BELGESİ (İHALE)

1- Dilekçe

10 Dakika

17

Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

 

1-Dilekçe

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile  başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede

tamamlanmaması  veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 İlk Müracaat Yeri:                                                                                            İkinci Müracaat Yeri:

 İsim                    : Sibel ERKAN                                                                      İsim                         : Mehmet SESLİ

 Unvan                            : Oda Sicil Şefi                                                                      Unvan                     : Genel     Sekreter

 Adres                 : Turgut Özal Bulvarı Hal Binası Kat:2 Yalvaç/Isparta         Adres                       : Turgut Özal Bulvarı Hal Binası Kat:2 Yalvaç/Isparta

 Telefon              : 0 246 441 33 74                                                                   Telefon                    : 0 246 441 33 74

 Faks                  : 0 246 441 76 22                                                                  Faks                       : 0 246 441 76 22

 e-Posta              : info@yalvactso.org.tr                                                           e-Posta                   : info@yalvactso.org.tr

 

 

MUAMELAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

KAPASİTE RAPORU

1-Eksiksiz Doldurulmuş Kapasite İstek Formu (Boş Formlar Odamızdan Temin Edilebilir)

2-İşyerindeki Makinelerin Fatura Fotokopileri Veya Mülkiyeti Gösterir Diğer Belgeler.

3-İşyeri Kira Kontratı Fotokopisi (Noter Tasdikli) Veya Tapu Fotokopisi.

4-Son İki Aylık SSK Prim Bildirge Fotokopileri İle Ödendi/ Tahakkuk Makbuz Fotokopileri.

5-Son Sermaye Artırımını Belirtir Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.

6-Vergi Levhası Fotokopisi.

 

 

 

4 İŞ GÜNÜ

2

İŞ MAKİNESİ TESCİL VE DEVİR İŞLEMLERİ

1-Dilekçe

 2-İş Makinesi Sahiplik Belgesi

·         Sıfır Araçlar İçin Fatura

·         İş Makinesi İthal Edilmiş İse Faturaya Ek Olarak Gümrük Giriş

·         İkinci El Araçlar İçin Noter Satış Senedi Ve Daha Önce Tanzim Edilen        

·         Araç Miras Kalmış İse Veraset İlanı

3-İkametgah İlmühaberi (Firma Yetkilisinin)

4-Nüfus Cüzdanı Sureti veya Fotokopisi (Firma Yetkilisinin)

5-Varsa Sefer Görev Emri
5 İŞ GÜNÜ

3

MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ

1- Belge Talep Formu (Odadan Temin Edilecek)

2- Yetkilinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi

30 Dakika

4

A.TR DOLAŞIM BELGESİ

1- Belge Talep Formu (Odadan Temin Edilecek)

2- Yetkilinin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

20 Dakika

5

EUR1 DOLAŞIM BELGESİ

1- Belge Talep Formu (Odadan Temin Edilecek)

2- Yetkilinin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

20 Dakika

6

FORM A BELGESİ

1- Belge Talep Formu (Odadan Temin Edilecek)

2- Yetkilinin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

20 Dakika

7

YERLİ MALI BELGESİ

1- Dilekçe

2- Kapasite Raporu

3- Sanayi Sicil Belgesi (Sanayi Sektörü İçin)

4- Gıda Sicil Belgesi ( Gıda Sektörü)

5- Gıda Üretim Sertifikası

30 Dakika

8

MÜCBİR SEBEP BELGESİ

1- Dilekçe

2- Gümrük Giriş Beyannamesi

3- Geçici İthal Izin Formu

4- Fatura

30 Dakika

9

FİRE VE ZAYİAT TESBİTİ

1- Dilekçe

 Yeni Tespit: 30 Gün

Mevcut: 20 Dakika

10

TEAMÜL KARARLARI

1- Dilekçe

 Yeni Tespit: 30 Gün

Mevcut: 20 Dakika

11

FATURA TASDİKİ (SAĞLIK)

1- Başvuru Dilekçesi

2- Reçete Ya Da Rapor Fotokopisi

3- Fatura Aslı

15 Dakika

12

FATURA TASDİKİ   (TİCARİ )

1- Başvuru Dilekçesi.

2- Faturanın Aslı

3- Fatura İçeriği Ürün/İmalata İlişkin Detaylı Bilgi. (Teknik Çizim, Katalog Vs.)

2 Gün

13

TÜKETİCİ ŞİKÂYETİ

1- Başvuru Dilekçesi

2- Fatura, İrsaliye(Varsa)

3- Garanti Belgesi(Varsa)

4- Şikâyete Konu Olan Ürün

7 Gün

14

BİLİRKİŞİ RAPORLARI

1- Başvuru Dilekçesi

2- Tapu (Varsa)

3- Ruhsat (Varsa)

4- İmar Durum Belgesi (Varsa)

4 Gün

15

BİLİRKİŞİ TALEPLERİ

1- Dilekçe

7 Gün

16

RAYİÇ FİYAT TESPİTİ

1- İlgili Kurumun Talep Yazısı

2- Malzeme Listesi

3- Teknik Şartname

4- Teknik Çizim

     (Yaklaşık Maliyet Talep Edilen Ürün/İmalat Özel Üretim İse, Teknik Çizim Gönderilmesi Gerekmektedir)

5- İdari Şartname

     (İdari Şartnamede Fiyata Etki Eden Birtakım Özel Şartlar Ve Belirlemeler Mevcut İse İdari Şartnamenin de 

     Gönderilmesi Gerekmektedir)

 

 

7 Gün

17

İHRAÇ ÜRÜNLERİ

EKSPERTİZİ

1- Talep Dilekçesi

2- Fatura

2 Gün

18

FİİLİ SARFİYAT BELGESİ

1- Dilekçe

2 Gün

19

AYNİYAT LİSTELERİ

ONAYI

1- Dilekçe

2- Teşvik Belgesi Aslı Ve Fotokopisi

3- Gümrük Giriş Beyannameleri Fotokopileri

4- Ayniyat Listesi

1 Gün

20

TAHKİM UYGULAMASI

TALEBİ

1- Dilekçe

2- Tahkim Şartı Veya Sözleşme Örneği

60 Gün

21

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

SÜRE UZATIM İŞLEMİ

1- Dilekçe (Yatırımın Bitirilememe Nedeni Belirtilecek)

2- Yatırım Teşvik Belgesi Aslı

3- Yatırım Takip Formu (Tebliğ Ekindeki Örneği Uygun Olarak Doldurulacaktır.)

4 Gün

22

TİCARET SERVİSİ

KONUSUNA GİREN

KONULARDA BİLGİ

TALEBİ

1- Dilekçe

2 Gün

    Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile  başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede

   tamamlanmaması  veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

    İlk Müracaat Yeri:                                                                                         İkinci Müracaat Yeri:

    İsim                    :Oğuz KODAL                                                                    İsim                         : Mehmet SESLİ

    Unvan                : Muamelat Şefi                                                                  Unvan                     : Genel     Sekreter

    Adres                 : Turgut Özal Bulvarı Hal Binası Kat:2 Yalvaç/Isparta       Adres                       : Turgut Özal Bulvarı Hal Binası Kat:2 Yalvaç/Isparta

    Telefon              : 0 246 441 33 74                                                    Telefon                    : 0 246 441 33 74

     Faks                 : 0 246 441 76 22                                                                Faks                       : 0 246 441 76 22

     e-Posta             : info@yalvactso.org.tr                                                       e-Posta                    : info@yalvactso.org.tr