Ticaret Sicil Dokümanları İçin Tıklayınız


ANONİM ŞİRKETLERİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL İŞLEMLERİ

 

A.KURULUŞ:

 

     Tüm kuruluş işlemlerinde kayıt için öncelikle MERSİS’ e         ( Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ) giriş yapılması gerekmekte olup, Ticaret Sicil Müdürlüğünden kontrol onayı alındıktan sonra tescil aşamasına geçilmektedir.

 

 

1.YeniKayıt Talep Formu(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), 1 asıl - 1 fotokopi 

2. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 24.maddesine göre düzenlenmiştaahhütname(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), 1 asıl - 1 fotokopi

3. Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış “Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu” (4 adet),

4. Noter onaylıana sözleşme(2 asıl-4 fotokopi)

5. Ortakların, yönetim kurulu üyelerinin ve yetkililerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (5 adet),

b) Yalvaç İlçesi  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl-3 fotokopi),

c) Fotoğrafı (2 adet),

6. Yetkililerin noter onaylı tescil talepnamesi (Islak imzalı - 1 asıl – 1 fotokopi)

7. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

a) Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl - 3 fotokopi),

Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

b) Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu /müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),

c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),

ç) Yalvaç İlçesi  dışında ikamet eden tüzel kişiliğin temsilcisinin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl-3 fotokopi),

d) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (2 adet),

8. Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumunun T.Halk Bankası A.Ş.Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 nolu hesabına yatırıldığını gösteren şirket ünvanı yazılı banka dekontu,

9. Kira Mukavelesi veya Tapu Fotokopisi (2 fotokopi)

10. SGK Taahhütnamesi ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )

11. işe giriş bildirgesi

12. Şirket kuruluş sermayesinin %25’ inin banka bloke dekontu ve banka üst yazısı (Asıl )

 

 

ŞUBE AÇILIŞI

 

Başka bir sicil müdürlüğüna kayıtlı şirketin Yalvaç Şubesinin açılışı :

 

1.Dilekçe(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), (1 asıl,1 fotokopi)

2. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 24.maddesine göre düzenlenmiştaahhütname(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), (1 asıl, 1 fotokopi)

3. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı, kuruluşundan itibaren şube açılışına kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre), (1 asıl-1 fotokopi)

4. Şube açılışı için Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 120.maddesine göre düzenlenmiş merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınmış belge aslı-1 fotokopi

5. Şube açılışına ilişkin noter onaylıyönetim kurulu kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

Bu kararda; şube unvanı, sermayesi, yetkilileri (Uyruğu, T.C. Kimlik no, ikamet adresleri yazılı olarak), temsil şekli, adresi ve faaliyet konusu açıkça belirtilecek.

6. Şube yetkililerinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet ),

b) Yalvaç İlçesi  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl-1 fotokopi),

c) Fotoğrafı (2adet),

7. Şube yetkililerininşube unvanı altındanoter onaylı tescil talepnamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl-1 fotokopi).

8. Kira Mukavelesi veya Tapu Fotokopisi(2 fotokopi)

 

Merkezi Yalvaç’ da olan şirketin şube açılışı kayıt evrakları:

 

1.Dilekçe(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),(1 asıl, 1 fotokopi)

2. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), (1 asıl,1 fotokopi)

3. Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

Bu kararda; şube unvanı, sermayesi, yetkilileri (Uyruğu, T.C. Kimlik no, ikamet adresleri yazılı olarak), temsil şekli, adresi ve faaliyet konusu açıkça belirtilecek.

4. Şube yetkililerinin;

a)T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet ),

b) Yalvaç İlçesi  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl-1 fotokopi),

c)Fotoğrafı (2adet),

5. Şube yetkililerininşube unvanı altındanoter onaylı tescil talepnamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl-1 fotokopi).

6. Kira Mukavelesi veya Tapu Fotokopisi(2 fotokopi)

 

MERKEZ NAKLİ:

 

1.Dilekçe(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), (1 asıl,1 fotokopi)

2. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 24.maddesine göre düzenlenmiştaahhütname(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), (1 asıl, 1 fotokopi)

3. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı, tüm dosya muhteviyatı(Tarih sırasına göre),(1 asıl,1 fotokopi)

4. Merkez nakli için Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 111.maddesine göre düzenlenmiş eski Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınmış belge aslı,(1 asıl,1 fotokopi)

5. Merkez nakline ilişkin noter onaylıyönetim kurulu kararı(1 asıl – 2 fotokopi),

6. Merkez nakline ilişkintadil metni(3 asıl - 1 fotokopi),

7. Merkez nakline ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylıgenel kurul toplantı tutanağı(1 asıl - 3 fotokopi),

b)Hazırun cetveliaslı,

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı,

8. Bütün ortakların ve yetkililerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet ),

b) Yalvaç İlçesi  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl,1 fotokopi),

c) Fotoğrafı (2 adet),

9.Firma yetkililerinin noter onaylı tescil talepnamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl-1 fotokopi).

10. Kira Mukavelesi veya Tapu Fotokopisi (2 fotokopi)

 

 

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 

1.Genel Kurul Tescil Talep Formu(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), (1 asıl,1 fotokopi)

2. Değişikliğe ilişkin noter onaylıyönetim kurulu kararı( 1 asıl - 3 fotokopi),

3. Değişikliğe ilişkintadil metni(3 asıl ıslak imzalı),

4. Değişikliğe ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylıgenel kurul toplantı tutanağı(1 asıl - 3 fotokopi),

b)Hazirun cetveliaslı,

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı (Esas iştigal konusu, sermaye artışı tadilleri ile birleşme bölünme, tür değişikliği işlemlerinde bakanlık temsilcisi bulunacaktır)

  5.Yönetim ve denetim kurulu raporları, ( 1 Asıl )

  6. Bilanço, gelir tablosu, ( 1 Asıl )

7. Damga vergisinin ödendiğini gösterir dekont fotokopisi

 

 

 

 GENEL KURUL:

 

1.Genel Kurul Tescil Talep Formu(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), (1 asıl,1 fotokopi)

2. Genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylıgenel kurul toplantı tutanağı(1 asıl - 3 fotokopi),

b)Hazirun cetveliaslı,

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Esas iştigal konusu, sermaye artışı tadilleri ile birleşme bölünme, tür değişikliği işlemlerinde bakanlık temsilcisi bulunacaktır)

3. Yönetim Kurulu seçimi var ise;

a) Yönetim kurulu görev dağılımı, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylıyönetim kurulu kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

b) Yeni yönetim kurulu üyelerinin;

- T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),

- Yalvaç İlçesi  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl),

c) İmza beyannamesi (Islak imzalı - 1 asıl – 1 fotokopi).

  4. Yönetim ve denetim kurulu raporları, ( 1 Asıl )

  5. Bilanço, gelir tablosu, ( 1 Asıl )

6. Damga vergisinin ödendiğini gösterir dekont fotokopisi

 

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:

 

1.Değişiklik Talep Formu(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Adres değişikliğine ilişkin noter onaylıyönetim kurulu kararı(1 asıl - 3 fotokopi).

3. Kira Mukavelesi veya Tapu Fotokopisi

 

 

SERMAYE ARTTIRIMI :

 

1.Genel Kurul Tescil Talep Formu(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Sermaye artırımına ilişkin noter onaylıyönetim kurulu kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

3. Sermaye artırımına ilişkintadil metni(3 asıl),

4. Sermaye artırımına ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylıgenel kurul toplantı tutanağı(1 asıl - 3 fotokopi),

b)Hazirun cetveliaslı,

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Esas iştigal konusu, sermaye artışı tadilleri ile birleşme bölünme, tür değişikliği işlemlerinde bakanlık temsilcisi bulunacaktır)

5. Sermaye artırımına iştirak edenpay sahipleri listesi,( 3 asıl ),

6. Eski sermayenin ödendiğine dairYMM veya SMMM raporuve faaliyet belgesi aslı,

7. Şirket sermayesi ayni sermaye konularak arttırılıyor ise; mahkeme kararı ve bilirkişi raporu,

8. Sermayenin arttırılan kısmınınonbinde dördününRekabet Kurumunun T.Halk Bankası A.Ş.Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 nolu hesabına yatırıldığını gösteren kaşeli ve imzalı banka dekontu.

   9.Yönetim ve denetim kurulu raporları, ( 1 Asıl )

  10. Bilanço, gelir tablosu, ( 1 Asıl )

11. Damga vergisinin ödendiğini gösterir dekont fotokopisi

12. Yönetim Kurulu Beyanı ( 3 Asıl )

13. Artan sermayenin nakit kısmının %25 inin bankaya bloke dekontu ve banka üst yazısı asılları

 

 

 

SİGORTA ACENTELİĞİ:

 

1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Acentelik sözleşmesi ( 1 asıl - 2 fotokopi),

3. Noter onaylı acentelik vekaletnamesi (1 asıl - 3 fotokopi),

4. Sigorta acenteliğinin alındığına ilişkin noter onaylıyönetim kurulu kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

 

Acenteliğinin feshi için; dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) ve noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (1 asıl - 3 fotokopi) aranır.

 

 

HİSSE DEVRİ:

 

•Şirket nama yazılı hisse senedi çıkartmış ise;

 

1.Değişiklik Talep Formu(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),(1 asıl-1 fotokopi)

2. Hisse devrine ilişkin noter onaylıyönetim kurulu kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

3. Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) noter tasdikli suretleri

4. Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),

b) Yalvaç İlçesi  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl),

5. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

a)Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl - 1 fotokopi),

Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

b) Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu /müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),

c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),

ç) Yalvaç İlçesi  dışında ikamet eden tüzel kişiliğin temsilcisinin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl),

 

•Şirket nama veya hamiline yazılı hisse senedi çıkartmamış ise;

 

1.Değişiklik Talep Formu(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), (1 asıl-1 fotokopi)

2. Noterden düzenlenmiş hisse devir sözleşmesi (1 asıl - 1 fotokopi),

3. Hisse devrine ilişkin noter onaylıyönetim kurulu kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

4. Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) noter tasdikli suretleri

5. Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi(1 adet ),

b) Yalvaç İlçesi  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl),

6. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

  - Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl - 1 fotokopi),

Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

 - Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu /müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),

 - Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),

 - Yalvaç İlçesi  dışında ikamet eden tüzel kişiliğin temsilcisinin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl),

 

YÖNETİM KURULU ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ :

 

1.Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),(1 asıl - 1 fotokopi)

2.İstifa ve ilk genel kurul toplantısının onayına sunulmak üzere üye atanmasına, yeni oluşan yönetim kurulunun görev dağılımı, temsil ve ilzamına ilişkin noter onaylıyönetim kurulu kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

3.Yeni yönetim kurulu üyelerinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),

b) Yalvaç İlçesi  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl),

c) İmza Beyannamesi ( 1 adet asıl-1 adet fotokopi).

 

 

ORTAĞIN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ:

 

1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış (1 asıl - 1 fotokopi)

2. Adı ve soyadı değişikliğine ilişkin noter onaylıyönetim kurulu kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

3. Adı veya soyadı değişikliğini gösterir mahkeme kararı aslı veya mahkeme ya da noter onaylı örneği (1 asıl, 1 fotokopi),

4. Adı/Soyadı değişen kişi şirket yetkilisi ise ve imzası değişiyorsa noter onaylı imza beyannamesi (2 adet asıl),

5.Yeni çıkarılan T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ) , soyadı değişikliği evlenmeden dolayı ise; evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 asıl, 1 fotokopi) ve Yalvaç İlçesi  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl).

 

 

TASFİYEYE GİRİŞ :

 

1.Genel Kurul Tescil Talep Formu(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)(1 asıl - 1 fotokopi)

2. Tasfiyeye geçilmesine ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylıgenel kurul toplantı tutanağı(1 asıl - 3 fotokopi),

b)Hazirun cetveliaslı,

3. Tasfiyeye girişyönetim kurulu kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

4. Yetkililer tarafından imzalı tasfiye başlangıç bilançosu ( 3 asıl ),

5. Seçilen tasfiye memurlarının;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet ),

b) Yalvaç İlçesi  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl),

c) İmza Beyannamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl-1 adet fotokopi),

  6.Yönetim ve denetim kurulu raporları, ( 1 Asıl )

  7. Bilanço, gelir tablosu, ( 1 Asıl )

8. Damga vergisinin ödendiğini gösterir dekont fotokopisi

 

 

TASFİYE SONU :

 

1.Genel Kurul Tescil Talep Formu(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış(1 asıl - 1 fotokopi)

2. Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylıgenel kurul toplantı tutanağı(1 asıl - 3 fotokopi),

b)Hazirun cetveliaslı,

3. Yetkililer tarafından imzalı tasfiye sonu bilançosu (3 asıl),

  4.Yönetim ve denetim kurulu raporları, ( 1 Asıl )

  5. Bilanço, gelir tablosu, ( 1 Asıl )

6. Damga vergisinin ödendiğini gösterir dekont fotokopisi

 

 

 

TASFİYEDEN VAZGEÇME

 

1.Genel Kurul Tescil Talep Formu(Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)(1 asıl-1fotokopi)

2. Mahkeme kararı aslı veya mahkeme ya da noter onaylı örneği ve bilirkişi raporu (1 asıl, 1 fotokopi)

3. Tasfiyeden vazgeçilmesine ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylıgenel kurul toplantı tutanağı(1 asıl - 3 fotokopi),

b)Hazirun cetveliaslı,

4. Tasfiyeden vazgeçme, yönetim kurulu görev dağılımı, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylıyönetim kurulu kararı(1 asıl - 3 fotokopi)

5. Değişen Yönetim Kurulu üyelerinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet )

b) Yalvaç İlçesi  dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl)

c) İmza beyannamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl-1 adet fotokopi)

  6.Yönetim ve denetim kurulu raporları, ( 1 Asıl )

  7. Bilanço, gelir tablosu, ( 1 Asıl )

8. Damga vergisinin ödendiğini gösterir dekont fotokopisi