1Fatura suretlerinin onayı.40,00
2Rayiç fiyatların onayı.40,00
3Ticari ve Sınaî eşya numunelerinin vasıflarının onayı.40,00
4Bilir kişi ve eksper raporları ile kapasite raporları.350,00
5Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin Odalardaki sicil durumunu gösteren onay ve şerhler.40,00
6Sınaî ve ticari mahiyette belgeler.40,00
7Ticari Kefalet Onayları. (Yazılı toplam değeri üzerinden)0.005
8Tahsis ve sarfiyat belgeleri40,00
9Kalite, yeterlilik ve numune belgeleri50,00
10Yerli Malı Belgeleri.50,00
11Kayıtlı üyelerin tatbiki imzalarının onayı10,00
12Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ile üye kimlikleri.5,00
13Ticari itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar.1,00
14İş Makineleri Tescil Belgesi. (Belge + Hizmet)200,00
15ATA, A. TR ve EURO.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ücretleri. (0,25 belge, 0,75 onay Toplam= 1,00- TL)1,00
16Mücbir sebep belgeleri75,00
17Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Suretleri. (Her sayfa)3,00
18Tarife Tasdik Ücreti10,00
19Ticaret Sicil Hizmetleri;
20Kayıt İşlem Ücretleri 
21Şahıs Firmalar,50,00
22Kooperatifler300,00
23Sermaye Şirketleri350,00
24Kayıt Belgesi Tanzimi (Firma iş yerine asılan)5,00
25Ticaret Sicil Tasdiknamesi Tanzimi20,00
 Kayıtların Değişikliğindeki Hizmet Ücretleri
26Şahıs Firmalarında Değişiklik30,00
27Şirket ve Kooperatiflerin Ana sözleşme değişikliği190,00
28Şirket ve Kooperatiflerin Genel Kurul İşlemi190,00
29Kooperatiflerde Yetkili İmza Değişikliği (Her İmza için),50,00
30Şirket yetkili imza değişikliği (Her İmza İçin),90,00
31Banka şubelerinde yetkili imza değişikliği (Her İmza için)700,00
32Ticaret Sicili Tasdiknamesi (yıllık vizesi)10,00
33Hükmi Şahsiyet Belge Tanzimi (Yetki Belgesi)70,00
34İflas - Konkorta, Ortaklık Teyit Belgesi vb. Ticaret Sicilinden Verilen Belgeler15,00
 Diğer belge ve Hizmetler;
35Oda Meslek Gurubu Seçmen Listesi (Her Meslek Gurubu İçin)100,00
36MERSİS Kayıt ve Değişiklik Hizmeti - Şahıs Firmaları50,00
37MERSİS Kayıt ve Değişiklik Hizmeti - Şirket ve Kooperatifler100,00
38Bu tarifede belirtilen nispî ve maktu ücretler on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin yarısından fazla olamaz. Dışarıdan satın alınacak hizmetlerde bunun iki katını geçemez
39İhracata ilişkin işlemlerden hizmetler karşılığı ücretler alınmaz. (Belge ücretleri hariç)