SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?

 

      6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen bir belgedir.

 

     6948 SAYILI “SANAYİ SİCİL KANUNU”NUN 2. MADDESİ GEREĞİ,       SANAYİ İŞLETMESİ, FAALİYETE GEÇTİĞİ ANDAN İTİBAREN 2 (İKİ) AY İÇERİSİNDE İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE ŞAHSEN VEYA TAAHHÜTLÜ POSTA İLE BAŞVURULARAK “SANAYİ SİCİL BELGESİ” ALMAK ZORUNDADIR. 

 

       SANAYİ SİCİL KANUNU”NUN 1. MADDESİNDE: 

      "Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.

 

      Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair (diğer) enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne (kapsamına) girer.

 

       El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir." hükümleri yer almaktadır. Sanayi Sicili Kanununun 1.maddesi kapsamında değerlendirilen ve en az bir işçi çalıştıran işletmeler sanayi siciline kayıt edilir.

 

Sanayi siciline kaydı yapılacak sanayi işletmesinin üretim faaliyetini yerine getireceği bir işyerine sahip olması veya böyle bir işyerini en az bir yıl süre ile kiralamış olması şarttır. Bu durumda, Sanayi Sicil Belgesi’nin geçerlilik süresi kira süresi ile sınırlıdır.

 

SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR

 

           -İHRAÇ KAYDIYLA MAL TESLİMLERİNDE KDV TECİL-TERKİN İŞLEMİNDEN FAYDALANIRLAR.(KDV ÖDEMEZLER.)

         -ELEKTRİK FATURALARINI  SANAYİ ABONESİ TARİFNAMESİNDEN ÖDERLER. BUNUN SANAYİ SİCİL BELGESİNDEN BİR SURET TEDAŞ’A SÜRESİ İÇİNDE VERİLMELİDİR.

        -KAMU İHALE KANUNUNDA YER ALAN YERLİ İSTEKLİLERİN BELİRLENMESİNDE AVANTAJLIDIRLAR.

       -KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ SAĞLADIĞI DESTEKLERDEN YARARLANIRLAR. 

 

İLK DEFA SANAYİ SİCİL BELGESİ ALACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER 

Dilekçe.

İşletmenin bağlı bulunduğu Odadan (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan Aslı Gibidir Onaylı Kapasite Raporu sureti

İşletmenin Sanayi Sicil Beyannamesi

İşletmenin bir önceki yılına ait Yıllık İşletme Cetveli

İşletmenin Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi.

Unvan değişikliği yapılmışsa Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

İşletmedeki makineler ve/veya işletme binası kiralık ise noter onaylı kira sözleşmesi veya fotokopisi.

Firma yetkilisinin imza sirküleri veya gerçek kişi ise imza beyannamesi örneği

Yetki Belgesi

SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER 

Sanayi Sicil Belgesinin veriliş tarihinden itibaren 2 (iki) yılda bir vizesi yaptırılmalıdır.

 Dilekçe.

  Sanayi Sicil Belgesinin Aslı.

 Bir önceki yıla ait Yıllık İşletme Cetveli.

Kapasite Raporu fotokopisi.

Firma yetkilisinin imza sirküleri veya gerçek kişi ise imza beyannamesi örneği

Yetki Belgesi

SANAYİ SİCİL BELGESİNİN KAYBEDİLMESİ HALİNDE İSTENEN BELGELER 

Sanayi sicil belgesinin kaybedilmesi (zayi) durumunda öncelikle ulusal veya yerel bir gazeteye zayi ilanı verilmesi ve ilanın yayınlanmasını takiben istenen belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir.

1.  Dilekçe

2.  Zayi İlanının Verildiği Ulusal veya Yerel Gazete Sureti.

3. İşletmenin bağlı bulunduğu Odadan (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan Aslı   Gibidir Onaylı Kapasite sureti  Raporu

4.   İşletmenin Sanayi Sicil Beyannamesi

İşletmenin bir önceki yılına ait Yıllık İşletme Cetveli

Firma yetkilisinin imza sirküleri veya gerçek kişi ise imza beyannamesi örneği

Yetki Belgesi

İŞYERİNİN ÜRETİME SON VERMESİ (KAPANMASI) HALİNDE İSTENEN BELGELER 

Sanayi Sicil Kanunun 4.Maddesi Gereği; Üretime Son Verilmesi Halinde 1(bir) Ay İçerisinde İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE Yazılı Olarak Bildirilmesi Yasal Zorunluluktur. Kanunun Bu Maddesine Aykırı Hareket Edenler Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmaktadır

1.  Üretim faaliyetine son verildiğini bildiren dilekçe

2.  Sanayi Sicil Belgesinin aslı (Belge zayi olmuş ise zayi ilan gazetesi)

YILLIK İŞLETME CETVELİNİN TESİMİNDE İSTENEN BELGELER 

 

Sanayi Sicil Kanunun 5.Maddesi Gereği; Yıllık İşletme Cetvelinin Her Yıl İlk 4 (Dört) Ay İçinde (Nisan Ayı Sonuna Kadar) İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE Verilmesi Yasal Zorunluluktur. Kanunun Bu Maddesine Aykırı Hareket Edenler Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmaktadır. 

 

         Ayrıca, 2 yıl üst üste yıllık işletme cetveli vermeyen firmaların faal olup olmadığı konusunda üretim yerinde İl Müdürlüğü elemanlarınca denetim yapılır.

 

        Sanayi Sicil Belgesinde kayıtlı adresinde üretim faaliyetinde bulunmayan, kapalı olan veya adres tespitinin yapılamadığı başka bir adrese taşınmış olan  firmanın Sanayi Sicil Belgesi İptal edilir. Yıllık işletme cetvelini vermediği için uygulanan idari para cezası ile birlikte, durumunu bildirmediği için uygulanan idari para cezası tahsil edilmek üzere, kayıtlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.

         1.  Dilekçe

         2.  Bir önceki yıla ait Yıllık İşletme Cetveli

       

YILLIK İŞLETME CETVELİNİ HER YIL İLK DÖRT AY İÇİNDE (NİSAN AYI SONUNA KADAR) İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERMEYİ UNUTMAYINIZ.

YILLIK İŞLETME CETVELİ; İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE ŞAHSEN VERİLEBİLECEĞİ GİBİ TAAHHÜTLÜ POSTA İLE DE GÖNDERİLEBİLİR.  AYRICA BAKANLIĞIMIZ “http://www.sanayi.gov.tr” WEB SAYFASINDA YER ALAN “YILLIK İŞLETME CETVELİ İŞLEMLERİ” BÖLÜMÜNÜ KULLANARAK ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEBİLİR.

 

6948 SAYILI SANAYİ SİCİL KANUNU”NDAN KAYNAKLANAN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ BİLİYORMUSUNUZ? 

       "KANUNUN 1 İNCİ MADDESİ TANIMI YAPILAN SEKTÖRLERDE DEVAMLI VE SERİ HALDE FAALİYET GÖSTEREN SANAYİ İŞLETMELERİNİN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ”          

      

 1- KANUNUN 2 NCİ MADDESİ GEREĞİ; 

      SANAYİ İŞLETMESİ, FAALİYETE GEÇTİĞİ ANDAN İTİBAREN 2 (İKİ) AY İÇERİSİNDE İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE ŞAHSEN VEYA TAAHHÜTLÜ POSTA İLE BAŞVURULARAK “SANAYİ SİCİL BELGESİ” ALMASI, 

       SANAYİ SİCİL BELGESİNİN “VERİLİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 2 (İKİ) YILDA BİR VİZE YAPTIRILMASI”,

       

2- KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİ; 

       -UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 

       -ÜRETİM KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ 

       -İŞ KOLU DEĞİŞİKLİĞİ 

       -KAPASİTE RAPORUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 

       -ADRES DEĞİŞİKLİĞİ, 

       KAPATILMA (ÜRETİME SON VERME) 

GİBİ DURUMLARDA 1 (BİR) AY İÇERİSİNDE İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE ŞAHSEN VEYA TAAHHÜTLÜ POSTA İLE BAŞVURULMASI,

      

3- KANUNUN 5 İNCİ MADDESİ GEREĞİ;

       BİR ÖNCEKİ YILA AİT BİLGİLERİ İÇEREN “YILLIK İŞLETME CETVELİNİN” HER YIL İLK DÖRT AY İÇERİSİNDE (NİSAN AYI SONUNA KADAR) VERİLMESİ,

GEREKMEKTEDİR.

       YILLIK İŞLETME CETVELİ; İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE ŞAHSEN VERİLEBİLECEĞİ GİBİ TAAHHÜTLÜ POSTA İLE DE GÖNDERİLEBİLİR.  AYRICA BAKANLIĞIMIZ “http://www.sanayi.gov.tr” WEB SAYFASINDA YER ALAN “YILLIK İŞLETME CETVELİ İŞLEMLERİ” BÖLÜMÜNÜ KULLANARAK ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEBİLİR.

      

4- KANUNUN 11 INCI MADDESI GEREĞI;

 SANAYI IŞLETMELERI TARAFINDAN YANLIŞ BILGI VERILMEMELIDIR. GERÇEĞE AYKIRI BILGI VERILMESI DURUMUNDA IDARI PARA CEZASI UYGULANIR.

 

 

DÖKÜMAN ÖRNEKLERİ

1-      SANAYİ SİCİL BEYANNAMESİ

2-      İŞLETME CETVELİ