YETKİ BELGELERİ ZORUNLULUĞU

Ticaret İl Müdürlüğünden Odamıza gelen yazıda 2. El motorlu kara taşıtları alım satım ve Emlak danışmanlığı yeterlilik zorunluluğu hakkındaki kanunları şöyle sıralıyor;

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkımdaki Yönetmelik 13.02.2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

13.08.2019 tarihinden itibaren  “Yetki Belgesi” olmayan işletmeler ikinci el Motorlu Kara Taşıtı (Motosiklet, Otomobil, Arazi Taşıtı, Otobüs, Kamyonet, Kamyon ve Lastik Tekerlekli Traktör) Ticaretini gerçekleştiremeyecektir.

Yetki Belgesini almak için İşletmelerin;

Yetki Belgesi Başvurusu YETKİ belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığını gösteren belgeler ile birlikte Bulundukları yerdeki Ticaret İl Müdürlüğüne bilgi sitemi üzerinden yapılacak, Ticaret İl Müdürlüğünce Yönetmeliğe uygun görülenlere Bilgi Sistemi üzerinden verilecektir. Geçerlilik Süresi 5 Yıl olacaktır.

YETKİ BELGESİ YERİLMESİNDE ARANAN ŞARTLAR

                İşyerinin fiziksel şartlan taşıması,

İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması.

1             .Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az 25 metrekare, motosiklet için en az 5 metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması,

1.            Teşhir alanının net yüksekliğinin en az 3 metre olması,

LPG li. CNG’li veya LNG' li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması,

1.            .Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin mali sorumluluk sigortası yapılmış ve satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtları bu sigorta kapsamına alınmış olmalıdır.

a)            Esnaf ve sanatkarlar .Odasma, Ticaret ve Sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması,

b)           Gelir veya kurumlar \ ergisi mükellefi olunması,

ç) (Değişik:RG-8/9'2018-30529) Gerçek k işi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tizel kişi tacirler in bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetki ten ii i d ikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

1)            On sekiz yaşını doldurmuş olması.

2)            En az lise mezunu cinası.

3)            İflas etmemiş veya flaş etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,

4)            Konkordato ilan etmemiş olması,

5)            Kasten işlenen bir suçlan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişin, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

c)            (Ek:RG-8/9/201 8--30529) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin. ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün motorlu kara taşıtları alım satış sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

(2)          Bakanlık, yeki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeteri il k belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 ~(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği 13.08.2018 tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale geıirerek yetki belaesi alması gerekir.

(2)          Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden en az on işletme bulunan işyerleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarını 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uygun hale getirir.

(3)          Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih kibarıyla bir yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden en az otuz işletme veya en az elli çalışanı bulunan işyedcıi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarını 19 uncu maddeni ı ikinci fıkrasının (o) bendine uygun hale getirir.

(4)          Bu maddemin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ikinci el motorlu kara taşıtı pazarları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde 20 nci maddenin ikinci fıkrasına uygun hale getirilir.

-Mesleki Yeteri ilk Belgesi Şartı Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra.

- Ekspertiz Raporu 1/4/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

TAŞINMAZ TİCARETİ İLE İLGİLİ;

 

Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik 05 06.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmeleri için 05.09.2018 tarihine kadar meslekle iştigal edenlerin Yönetmelik Madde 6 ya kendilerini uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6 — (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a)            12 nci maddede belirtilen şartların taşırması.

b)           Meslek odasına kayıtlı olunması,

c)            Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

ç)                  Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

1)            On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2)            En az lise mezunu olması,

3)            İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4)            Konkordato ilan etmemiş olması,

5)            Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayâsızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imken sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış elması,

d)           Gerçek kişi tacirlerle esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Sevine 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, gerekir.

(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu karımı ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumlan, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

05.06.2018 tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârlar faaliyette bulundukları işletmenin adres ni değiştirmedikleri sürece bu kişilere yetki belgesi verilmesinde 12 nci maddede belirtilen şart ar aranmaz.

İşletmelerde arın ır şart ar

MADDE 12 - (1) İşletmelerde aşağıdaki şartlar aranır:

a)            3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az otuz metrekare olması.

b)           İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (I) bendinde belirtilen dosyalama işlenir fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması.

c)            Hizmetin düzenli sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzer malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması.

(2) Bir işletmede 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi dışındaki bentlerde sayılan şartları taşıyan birden fazla tac ir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet göstermesi halinde, bu maddenin (a) bendinde belirtilen işletme büyüklüğü her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için yüzde yirmi artırılarak uygulanır.

 

 

Mehmet Akif ÜLGER Ticaret İl Müdür V.