KOBİGEL DESTEK ÇAĞRISI 30/05/2016---01/07/2016

30 Mayıs - 1 temmuz arasında proje başvuruları alınacak olan desteğin proje çağrıalrı yürürlüğe girmiştir

KOBİGEL DESTEK ÇAĞRISI 30/05/2016---01/07/2016


Proje Teklif Çağrısının Adı: Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi 

• 01.01.2016’dan önce kurulmuş olan,

 • 2015 Yılı mali verilerine göre net satış hasılatı en az 100.000 TL olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan, 

 • 2014-2015 yıllarından herhangi birinde “Brüt Satış Karı” elde eden, işletmeler başvurabilir. 


UYGUN PROJE KONULARI:

Bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin; üretim süreçlerini ve ürün

• kalitesini iyileştirilmesi ile üretim kapasitesi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler,  Mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün,

• hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçlere yönelik projeler,  Yeni teknolojilerin kullanımı konusunda yetkinliklerini artırmaya yönelik projeler,

•  Tasarım ve yeni ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik projeler,

•  Yeni yazılım, oyun ve mobil uygulamalarının geliştirilmesine yönelik projeler,

•  Ulusal/uluslararası zorunluluklardan doğan kalite ve bilgi güvenliğine ilişkin

• belgelendirme/altyapı/e-imza entegrasyonunun oluşturulması ve güçlendirilmesine yönelik projeler,  Çevreye duyarlı ve enerji verimliliğini arttıran ürünlerin geliştirilmesine yönelik projeler,

•  İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler,

• Yukarıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır.


Proje Teklif Çağrısının Adı : Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme


 2013-2014-2015 yılları verilerine göre; - 2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlayan, - 2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olan, işletmeler başvurabilir

• 2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden,

 • 2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 500.000 TL, çalışan sayısı en az 5 olan, 

• 01.01.2014’ten önce kurulmuş olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan, 


UYGUN PROJE KONULARI:

 İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler, Yukarıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır

• Süreçlerin iyileştirmesi ve ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla; belgelendirme, ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,

 • Tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler, 

• Hızlı büyümeyi destekleyici kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik projeler, 

• Ürün geliştirme ve çeşitlendirmesine yönelik projeler, 

• Pazar payının arttırılmasına yönelik projeler 

• İşletme gelişimi için ihtiyaç duyulan kapasitenin (insan kaynağı, makine parkı, donanım vb) oluşturulmasına yönelik projeler, Proje Teklif Çağrısının Adı: KOSGEB Destekli Girişimlere İvme


KOSGEB’in “Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı” ve “Girişimcilik Destek Programı”


KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Destek Programı ve• Girişimcilik Destek Programından yararlanarak 01.01.2016’dan önce kurulan,  2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 200.000 TL, çalışan• sayısı en az 2 olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan, işletmeler başvurabilir.UYGUN PROJE KONULARI:

İşletmenin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,•  Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini• içeren projeler,  Ürün/hizmet süreçlerini iyileştirme ve ürün/hizmet kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla;• ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,  Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılması ve ticarileştirilmesine yönelik projeler,•  Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler,•  İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler,• Yukarıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır.