KEP Zorunluluğu

 TÜZEL KİŞİLER VE GERÇEK KİŞİLERİN   KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ( KEP) EDİNME ZORUNLULUKLARI ve ELEKTRONİK TEBLİGAT KONUSUNDA YAPILAN SON DÜZENLEMELERLE GETİRİLEN CEZAİ SORUMLULUKLAR

 

1. Elektronik Tebligat Yapılmasında Zorunluluk Kapsamında Olanlar Kimlerdir 

Tebligat Kanunu 7. maddesinin A fıkrası ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin 1. Fıkrasına göre; Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Kayıtlı Elektronik Posta sistemi ile ilgili yasal düzenleme 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer almıştır. Kanunun ilgili hükümleri aşağıdaki gibidir

 

• 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası: “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”

 

• 1525 inci maddesinin ikinci fıkrası: “Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.

 

Yine; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu’na (3) dayanılarak çıkarılan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in (4) 4. Maddesine göre;  

 

* Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri,

* Kıymetli maden, tas veya mücevher alım satımı yapanlar,

* Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,

* İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar,

* Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar.

* Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler,

* Spor kulüpleri,

* Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar,

 

Zorunlu elektronik posta adresi bulunması gerekenler olup, bunlara yapılacak tebligatların elektronik olarak yapılması söz konusu olacaktır.

 

2. Elektronik Tebligat Hangi Adrese Yapılacaktır ve Bu Adres Nasıl Temin Edilecektir

E-tebligat sisteminden yararlanacak muhataplar, e-tebligata elverişli bir Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi edinmeleri gerekecektir. Bu adresin edinilmesi ile yapılacak olan elektronik tebligatlar alınmış olan bu kayıtlı elektronik posta adresine yapılacaktır.

 

3. Elektronik Olarak Yapılan Tebligat Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Sayılır

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat  (KEP) adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci (5) günün sonunda yapılmış sayılır.

 

4.  KEP Adresi Edinmeyen Kimselere Uygulanacak Yaptırımlar ve Cezalar Nelerdir

7201 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi “Bu Kanun mucibince tebligat yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” şeklindedir. Bu durumda e-tebligat adresinin doğru bir şekilde beyanı büyük önem arz etmektedir.

 

 5549 sayılı kanuna göre elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit için on bin Türk Lirası (10.000,00 TL) idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk Lirasını (250.000,00 TL)geçemez.

 

5.  Sonuç

E-Tebligat almaya ve göndermeye uygun KEP adresi edinmeyen veya sistem oluşturmayan kanun kapsamına giren yükümlüleri her bir tespit için 10 Bin TL idari para cezası ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. 5549 sayılı kanunla hükme bağlanan bir diğer konu ise, bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarının 250 Bin TL’yi geçemeyecek olmasıdır.