E-Ticaret Mevzuatının Tamamlanması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Odamıza gelen 23 Aralık 2015 tarih, 23963 sayılı yazıda;

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 6 Mart 2015 tarihindeki Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak uygulamaya konulmuştur. Söz konusu strateji kapsamında 05/11/2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.Bu Kanun çerçevesinde ikincil düzenlemeler ile rehber ve kılavuzların hayata geçirilmesi gerekliliği ve e- Ticaret Mevzuatının tamamlanması Kalkınma Bakanlığımın 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının 51. Maddesinde yer almaktadır.Ülkemizde, e-ticaretin daha güvenli bir zeminde yapılması ve bu konudaki yasal eksikliklerin giderilmesi adına, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde vergilendirme, tüketici hakları, kişisel bilgilerin gizliliği, fikri mülkiyet, güvenli ödeme sistemleri ve benzeri alanlarda, e- ticaret ortamının gelişimini destekleyecek ikincil düzenlemeler hakkında sektör bazında görüş ve önerilere ihtiyaç duyulmaktadır Bu doğrultuda üyelerimizin, e-ticaret alanında yasal mevzuat eksikliklerinin ve ikincil düzenlemeler hakkında görüş ve önerilerinin en geç 08.01.2016 tarihine kadar Odamıza iletilmesini gerekmektedir Bilgilerinize sunarız.