Endüstriyel tasarım Envarteri Hak

 Sayın Üyemiz;


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 22.12.2015 tarih ve 23908 sayılı yazıda;


Türk Tasarım Danışma Konseyi'nin hazırladığı ve Kasım 2014'de yürürlüğe giren "Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)" Hedef 4, Faaliyet 1'de belirtilen "Türkiye'nin tasarım envanterinin hazırlanması" çalışmasının TOBB ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) tarafından yürütüldüğü;

Envanterin amacının Türkiye'de endüstriyel tasarım faaliyetlerinin insan kaynağı ve ekonomik açılardan hacmini, faaliyetlerin hangi sektörlere dağıldığını, endüstriyel tasarımcıların mesleklerini nasıl icra ettiklerini, uzmanlık alanlarını ve gelir durumlarını araştırmak olduğu ve hazırlanacak envanterin devlet desteklerine, vergi teşviklerine ve Türk Tasarım Danışma Konseyi'nce yapılacak çalışmalara temel oluşturacağı;

Bu doğrultuda, bünyesinde endüstriyel tasarım faaliyeti bulunduran veya endüstriyel tasarım hizmeti alan üretim ve pazarlama firmalarına, endüstriyel tasarım hizmeti veren ofis veya şirketlere, dört yıllık endüstri ürünleri tasarımı veya endüstriyel tasarım bölümlerini bitirmiş tasarımcılara yönelik anketlere, TOBB'un web sayfasındaki (www.tobb.org.tr) "Endüstriyel Tasarım Envanteri Anketleri için tıklayınız" adlı bölümden ulaşılabileceği;

bildirilmektedir.


Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.