Suudi Arabistan/BARKOD Sistemi

İlgi: Ticaret Bakanlığından alman 27.12.2019 tarihli ve E-00050846554 sayılı yazı.

Bir firmamızın, 01.01.2020 tarihi itibariyle Suudi Arabistan Gümrüklerinin ülkelerine yapılacak ithalatlarda barkod uygulamasına geçeceğine dair bilgi talebi üzerine, Birliğimizce Ticaret Bakanlığı'na iletilen yazılarımıza istinaden, bu hususta Bakanlıkça ilgide kayıtlı yazı ile bilgi verilmiştir.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE (TOBB)

İlgi : a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 24.12.2019 tarihli ve 12715 sayılı yazısı, b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 25.12.2019 tarihli ve 12779 sayılı yazısı.

Bakanlığımıza iletilen ilgide kayıtlı muhtelif yazılarda özetle;                                isimli

mermer ihracatı alanında faaliyet gösteren üye firmanıza Suudi Arabistan’da yerleşik ithalatçı firma tarafından iletilen duyuru metninde Suudi Gümrüğünde yeni bir düzenleme yapıldığı ve bu yeni düzenlemeye göre I Ocak 2020 tarihi itibari ile BARKOD sistemine geçileceği belirtilerek; söz konusu uygulamanın hangi ürün gruplarını kapsadığı hususunda Birliğinizin bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, Suudi Arabistan Gümrüğü BARKOD Sistemi Uygulamasına ilişkin Türk Standardlaıı Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan bilgilendirmeye ilişkin detaylar aşağıda yer almakta olup, söz konusu bilgilendirme TSE tarafından Suudi Arabistan’da yerleşik ithalatçı firmalar ııezdinde teyit edilmiştir. Buna göre;

Suudi Arabistan’a ihraç edilen ürünlerin SABER portalına kayıt işlemleri kapsamında Türk Standardlaıı Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ürün uygunluk belgeleri yine TSE tarafından SABER portalına yüklenmekte olup, ithalatçı tarafından yine aynı poıtal üzerinden sevkıyat uygunluk belgesi (Shipment CoC Belgesi) oluşturularak sevkiyat uygunluk talebi açılmaktadır.

Bu işlem esnasında, ithalatçının mevcut sevkiyatta bulunan ürünlerin barkodlannı da SABER portalına girmesi gerekmektedir. Baıkod girme işlemi mevcut durumda opsiyonel olup, SASO ıegülasyonları https7/saber,sa/home/regulations kapsamında yer alan ürün gruplarında 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren BARKOD uygulaması zorunlu olacaktır.

TSE veya diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarının baıkod verme yetkisi yoktur. Her liıetici/ihracatçı kendi ülkesindeki GS1 kuruluşundan (https://www.gsltr.org/, https://www.gsl.fr/, https://www.gsl.org.sa/) barkodlannı temin edebilir.

Türkiye'de barkodların alınması ile alakalı ayrıntılı bilgiye htips.//gsl .tobb.org.ti7barkodl0adim.php uzantısından ulaşabilirsiniz.

Barkodlarm girişi yapılmadığında, SABER sistemi sevkıyat uygunluk belgesi (Shipment CoC belgesi ) oluşturmaya izin vermeyecektir. Ancak, bu durum TSE tarafından verilen ürün uygunluk belgesinin iptal edilmesi anlamına gelmemekte olup, söz konusu belge geçerliliğini korumaya devam edecektir.

Ürün uygunluk belgesini SASO'nun Avrupa bölgesinde yetki verdiği herhangi bir onaylanmış kuruluştan alan ihracatçılarımızın ilgili GS1 sitesinden ürün barkodlarını alarak ürünlerine yapıştırmaları ve sevkiyatlardan önce ithalatçılarına bildirmeleri yeterli olacaktır.

İthalata ilişkin diğer tüm aşamalar mevcut durumda olduğu üzere SABER portalı üzerinden ithalatçı firma tarafından yapılmaya devam edecektir.