YALVAÇ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYON BAŞKANLIĞI' INDAN İLAN


T.C.

YALVAÇ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İLAN

 

Yalvaç Adalet Komisyonunun 14/02/2019 tarih ve 2019/30 sayılı kararına istinaden;

4681 Sayılı Ceza infaz Kurumlan ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu gereğince yargı çevremize bağlı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri İzleme Kurulunda 4 yıl süre ile görev yapmak üzere boşalan 1 yedel- üyelik için siçim yapılacaktır.

İzleme kurulu Üyelerinde Aranılacak Nitelikler:

1 .Türk vatandaşı olmak,

2.0tuzbeş yaşını doldurmuş olmak,

3.                   Tıp, Eczacılık. Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Eğitim Bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak,

4.                    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5.                   Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtaı kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6.                    Askerlik durumu itibariyle;

a)                     Askerlikle ilgisi bulunmamak.

b)                   Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7.                   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53.madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

S.Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak.

9. Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak.

İzleme Kurullarına Seçilemeyecek Olanlar

1.                   Yalvaç T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili ihale, alım satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olmamak.

2.                   Yalvaç T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derecede dahil hısımları zarar görmemiş olmak,

3.                   Yalvaç T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunmamak.

Başvuruda İstenilecek Evraklar:

1.                   Başvuru dilekçesi

2.                    Dip!oma

3.                     Nüfus cüzdan fotokopisi

4.                     En az on yıllık hizmeti gösterir hizmet belgesi

5-Görev belgesi.

Başvuru yeri ve Süresi:

üyeliğine başvuruda /bulunacakların başvuru Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Ceza infaz Kurumlan dilekçelerini ve eklerini eksiksiz

Başkanlığına 12/03/2019 tarihinden 22/03/2019 tarihi mesai bitimine kadar teşlim/etmeleri. İlan olunur. 11/03/2019

İzleme Kurulu olarak Yalvaç Adli