ODA ÜYELERİMİZİN AİDAT BORÇLARINA FAİZ AFFI VE YAPILANDIRMA FIRSATI

11/05/2018 tarih ve 7143 nolu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1.Anılan madde 31/03/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini düzenlemektedir ve borçlarını 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunanlara iş bu kanun kapsamında yapılandırma hükümlerden yararlanma imkanı tanınmaktadır


2- Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 18.05.2018 önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme  olması halinde bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.


3- Taksitli ödeme yapmak isteyen üyelerimizin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Odamıza yazılı müracaat etmeleri şarttır.


4- Taksitlendirmenin herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline getirilecektir. Üyeden o ana kadar yapılan tahsilatlar toplam borçtan düşülerek, kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.


5-Başvuru üzerine oda ve borsa tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami altı takside kadar bölünebilir.Birinci taksidin son ödeme günü 31 Temmuz 2018 olup, altı aylık  taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer  aylık dönemler  halinde tahsil edilecektir.(Vade son ödeme tarihleri:31 Ağustos 2018-30 Eylül 2018-31 Ekim 2018- 30 Kasım 2018-31 Aralık 2018)


6- Oda ve borsa aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur, bu kapsamda mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun  yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.


Bilgilerinize sunarız.