ISPARTA DEFTERDARLIĞINDAN DUYURU

4706 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesine göre, İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hâzineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 387 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 23 Haziran 2018 tarihli Resmi gazetede yayımlanmıştır.

Buna göre;

Kiralama İşlemi için Hak Sahipliği Şartları;

1) Hâzineye ait tarım arazisinin, 31/12/2017 tarihinden önce en az 3 (üç) yıl süreyle tarımsal amaçla kullanıldığının İdarece belirlenmiş olması,

2) Başvuru tarihi itibarıyla kullanımın halen devam ediyor olması,

3) 19 Kasım 2018 tarihine kadar. 387 sayılı Tebliğ eki Başvuru Formu ile İllerde İsparta Defterdarlığına (Milli Emlak Müdürlüğü), İlçelerde ilgili Malmüdürlüklerine başvuru yapılması,

4) Yarsa ecrimisil borçlarının ödenmiş veya taksitiendirilmiş olması, Gerekmektedir.

Hak sahibi olduğu anlaşılanlara, kullanımlarındaki Hâzineye ait tarım arazisi, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden, 10 yıl süreyle kiraya verilebilecektir.

Satış İşlemi için Hak Sahipliği Şartı;

10 (on) yıl süre ile sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılan Hâzineye ait

tarım arazileri, talep edilmesi halinde kiracılarına doğrudan satılabilecektir.

Kamuoyuna önemle ve ilanen duyurulur.