BÜLTEN NO 3- ÖLÇÜ VE AYAR İŞLEMLERİ HK.

Bilindiği gibi, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre; ölçü ve ölçü aletlerinin 2 (İki) yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresi, her yıl Ocak ayının başında başlayıp Şubat ayının son günü mesai bitiminde sona erecektir.

Bu nedenle ölçü ve ölçü aletlerinden;

 

1-) İl Müdürlüklerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

 

a) Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,

b) Diğer tartı aletleri. Avrupa Birliği direktifini uyumlaştıran ürüne münhasır yönetmelikler kapsamına girmeyen tartı    aletleri. Örneğin “Aks kantarı"

c) Akaryakıt-Lpg ve Tanker sayaçları,

 

2-) Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

 

a) Otomatik tartı aletleri,

b) Tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,

c) I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri.

 

3-) Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

 

a) Tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip olmayan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,

b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden;

1) Masa terazileri,

2) Asma teraziler,

3) Tek kollu kantarlar,

4) İbreli teraziler.

 

4-) Periyodik muayene zamanı ve müracaat şekli aşağıdaki gibidir:

 

a) Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Muayene süresi, tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak yıl olarak hesaplanır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayene için dilekçe verilmesi gerekir. Şubat ayının son günü tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda müracaat tarihi olarak evrakın muayenede yetkili kurumdaki kayıt tarihi esas alınır.

b) Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için; tartı aletinin tipi, markası, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı dilekçeyle; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilenler için il müdürlüklerine, ikinci fıkrasında belirtilenler için yetkili muayene servisine, üçüncü fıkrasında belirtilenler için grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilir.

c) İl müdürlükleri ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına yapılan müracaatlarda, muayene ve damga ücretlerinin ilgili hesap numaralarına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu dilekçe ekinde yer alır. Yetkili muayene servislerince yapılan muayeneler için muayene ücreti muayene sonrasında tahsil edilir.

 

Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatını  yaptırmayanlar hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

Konu hakkında detaylı bilgi, Isparta Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 246-2182329-17 nolu telefon hattından alınabilir.